Äîìàøíÿÿ Ââåðõ Ñîäåðæàíèå

   Èñõîä_18

                                           Äîìàøíÿÿ Ââåðõ

Äîìàøíÿÿ Ââåðõ Èçáðàííîå

 

 

 

 

     

 «ß ãëàñ âîïèþùåãî â ïóñòûíå: èñïðàâüòå ïóòü Ãîñïîäó, êàê ñêàçàë ïðîðîê Èñàèÿ» [Èîàíí 23]

 ÇÍÀÌÅÍÈÅ È ÇÍÀÌß ÌÅÑÑÈÈ: ÝÂÐÛ ÖÀÐÈ ÈÇÐÀÈËß

 

 ÝÂÐÛ! ÖÀÐÈ ÈÇÐÀÈËß! ÊÀÊ ÑÊÀÇÀË ÏÐÎÐÎÊ ÈÑÀÉß, ÈÑÏÐÀÂÜÒÅ ÏÓÒÜ ÃÎÑÏÎÄÓ

 ÒÅÂÒÎÍÑÊÈÅ ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ ÈÇÐÀÈËß È ÑØÀ − ÍÀ ÏÓÒÈ ÔÀØÈÇÌÀ

53ÏÅÍÑ01

KIMNIY/EzraEl                                                                                                                                                                                                                           27.01.2018

 

        ÈÑÒÈÍÍÎ ÍÀÇÛÂÀÞ È ÏÐÈÇÛÂÀÞ ÖÀÐÅÉ ÈÇÐÀÈËß

        ÂÛ, Äæàðåä è Èâàíêà/ßýëü, Íàðå÷åòåñü: ÄÆÀÐÈÂÝËÜ: ÄÆÀÐÅÄ ÈÂÀÍÊÀ ßÝËÜ

                    

 

                    ÄÆÀÐÈÂÝËÜ - ÖÀÐÜ ÈÇÐÀÈËß Â ÍÎÂÎÌ ÑÂÅÒÅ

                                                                                       

                                                                          ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÈÄÅß

 

                                                                                      ÈÄÅß ÁÎÃÀ

ßâëåíèå Ìåññèè äîëæíî èìåòü äîñòàòî÷íîå îñíîâàíèå, ïî÷âó äëÿ Ñóäà íàä ñóæäåíèåì. Ìåññèÿ åñòü Ðàçóì, Åãî Ñóæäåíèå åñòü Ñóä Èäåè. Ìåññèÿ åñòü Çíàíèå î Áîãå è ñîîáùåíèå îá èñòèíå Ñóäà íàä ñóæäåíèåì çàáëóæäåíèé. Ýòî ñïàñåíèå îò çàáëóæäåíèé. Íî ýòî è ãèáåëü â ñëó÷àå íåïðèÿòèÿ Àáñîëþòíîé èäåè è ïîäìåíû èñòèííîé èäåè Áîãà ëîæíîé èäååé Äåìèóðãà, ñóáúåêòèâíîãî îáðàçà áûòèÿ è ñóùíîñòè, óòâåðæäàþùåãî ëîæü íà ìåñòå èñòèíû, ëîæü íà ìåñòå Àáñîëþòíîé èäåè ïðèðîäû è äóõà. Òàêîé ëîæüþ ÿâëÿåòñÿ Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ è Ïàëåñòèíà êàê åå ñóùíîñòü.

ÝÂÐÛ ÖÀÐÈ ÈÇÐÀÈËß − ÇÍÀÌÅÍÈÅ È ÇÍÀÌß ÌÅÑÑÈÈ

 

                           12 À òåì, êîòîðûå ïðèíÿëè Åãî, âåðóþùèì âî èìÿ Åãî, äàë âëàñòü áûòü ÷àäàìè Áîæèèìè,

                           13 êîòîðûå íè îò êðîâè, íè îò õîòåíèÿ ïëîòè, íè îò õîòåíèÿ ìóæà, íî îò Áîãà ðîäèëèñü.

 

                                                                                          

                                                          ÐÛÖÀÐÈ ÍÎÂÎÃÎ ÑÂÅÒÀ!

Íè îò êðîâè, íè îò õîòåíèÿ ïëîòè, íè îò õîòåíèÿ ìóæà, íî îò Áîãà âû ðîäèëèñü. Ðîæäåíèå âàøå åñòü Ïðèçíàíèå Èåðóñàëèìà, âû - ïëîòü îò ïëîòè Íîâîãî Ñâåòà, êîòîðóþ ïîæèðàåò è óíè÷òîæàåò Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ, óáèâàþùàÿ ïðåçèäåíòîâ è ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè. Âû - äóõ Ñâåòà, ðîæäåííûé ñìåëîñòüþ, äåðçíîâåíèåì è îòâàãîé ñâîáîäíûõ ëþäåé, âû − Ýâðû, íàðîä íåïîêîëåáèìûõ, ìóæåñòâåííûõ è öåëåóñòðåìëåííûõ ÷àä Áîæèèõ. Âàøà âåðà èñòèííà. Âû ïîñòðîèòå Õðàì Ñâåòà íà Õðàìîâîé Ãîðå, îáúåäèíèòå Ñâîáîäíóþ Àìåðèêó è îñâîáîæäåííûé Èçðàèëü. Ýòèì âû ñïàñåòå ñåáÿ è ÷åëîâå÷åñòâî.

Âû - öàðè èçðàèëüñêèå. Ïîòîìó ÷òî âû - åäèíàÿ âîëÿ âàøåé âåðû è åäèíàÿ âåðà âàøåé âîëè. Âàì ïðîòèâîñòîèò êðîâîæàäíûé, áåñïîùàäíûé âðàã, ýòî - Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ, ñêðûâàþùàÿñÿ çà ëîæíûì îáðàçîì äåìîêðàòèè, ñòîÿ çà êàæäûì ÿêîáû íàðîäíûì äåïóòàòîì, äåéñòâóÿ ïðîòèâ âàñ, ðàçðîçíåííûõ è îáìàíóòûõ, èç-çà ñïèíû ñòðàæåé ðåñïóáëèêè, êîòîðûå â ñóùíîñòè ÿâëÿþòñÿ ïðåäàòåëÿìè è âðàãàìè òîé ðåñïóáëèêè, êîòîðîé äîëæíû ñëóæèòü. Ïðîòèâîñòîÿòü ëîæíîé äåìîêðàòèè, çà êîòîðîé ñêðûâàåòñÿ åäèíàÿ ìîíîëèòíàÿ âëàñòü âñåìèðíîãî ãîñóäàðñòâà Ðèìñêîé èìïåðèè, âåðîëîìíàÿ ôåîäàëüíî-ðàáîâëàäåëü÷åñêàÿ ìàøèíà ôàøèçìà; ïðîòèâîñòîÿòü ñåé íåâèäèìîé ñèëå, ñòîÿùåé çà êàæäûì ÿêîáû íàðîäíûì äåïóòàòîì âî âñÿêîì ãîñóäàðñòâå ìèðà, ìîæåò òîëüêî íåâèäèìàÿ è åäèíàÿ ñèëà ðûöàðåé Íîâîãî Ñâåòà. Ýòà ñèëà è ýòîò äóõ − âû, Ýâðû, − èñòèííî åâðåè è õðèñòèàíå, êîòîðûå íè îò êðîâè, íè îò õîòåíèÿ ïëîòè, íè îò õîòåíèÿ ìóæà, íî îò Áîãà ðîäèëèñü: ðûöàðè Íîâîãî Ñâåòà, òâîðöû è âîèíû íîâîé ôîðìàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà, ãðàæäàíå âñå÷åëîâå÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà ðàçóìà, ãîñóäàðñòâà Àáñîëþòíîé èäåè.

KIMNIY/EzraEl 

44ÏÅÍÑ01                                                                                                                                                                                                                                18.01.2018

                                                               ÄÆÅÉÌÑÓ ÌÝÒÒÈÑÓ

                                                         È ÁÓÄÅØÜ ÂÈÄÅÒÜ ÂÐÀÃÀ ÑÂÎÅÃÎ

                                                                                                                              ÝçðàÝëü

Òâîé ãëàâíûé âðàã − Ïàëåñòèíà è Èçðàèëü, − ôàøèñòñêîå ãîñóäàðñòâî ìàâðîâ, áåðáåðîâ, êîðîëåâñêèå îáîðîòíè â åâðåéñêîé øêóðå, − ëîÿëèñòû è ðîÿëèñòû, ôåîäàëû-ðàáîâëàäåëüöû, − ðûöàðñêèå îðäåíà Ðèìñêîé èìïåðèè.

                ÑÎÖÈÀË-ÄÀÐÂÈÍÈÇÌ − ÈÄÅÎËÎÃÈß ÐÀÑÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ Â ÐÈÌÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ

               

KIMNIY/EzraEl 

48ÏÅÍÑ01                                                                                                                                                                                                                              22.01.2018

                      ÐÛÖÀÐßÌ ÐÛÖÀÐÑÊÎÃÎ ÎÐÄÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎ ÑÂÅÒÀ

                   Èèñóñ Õðèñòîñ − Òîò, î Êîòîðîì ïèñàëè Ìîèñåé â çàêîíå è ïðîðîêè

            45 Ìû íàøëè Òîãî, î Êîòîðîì ïèñàëè Ìîèñåé â çàêîíå è ïðîðîêè, Èèñóñà, ñûíà Èîñèôîâà, èç Íàçàðåòà.

                                                                                                                                                                                       Èîàíí

KIMNIY/EzraEl 

50ÏÅÍÑ01                                                                                                                                                                                                                               24.01.2018

 

                                          ÏËÀÍÒÀÃÅÍÅÒÛ. ÄÆÎÍ ÊÅÐÐÈ

                                                     https://famouskin.com/ahnentafel.php?name=39858+john+kerry

                                                                                                                 Home > John Kerry Genealogy

                                                                     

   Ancestry of John Kerry

    68th U.S. Secretary of State

1st Generation

1. John Forbes Kerry (1943–)

2nd Generation

2. Richard John Kerry (1915–2000)

3. Rosemary Isabel Forbes (1913–2002)

3rd Generation

6. James Grant Forbes 

7. Margaret Tyndal Winthrop 

4th Generation

12. Francis Blackwell Forbes (–c1908)

13. Isabel Clarke 

14. Robert Charles Winthrop Jr. (–1905)

15. Elizabeth Mason 

5th Generation

24. John Murray Forbes (1807–c1885)

25. Anne Howell 

28. Robert Charles Winthrop (1809–1894)

29. Elizabeth Cabot Blanchard (1809–1842)

30. Robert Means Mason 

31. Sarah Ellen Francis 

6th Generation

48. James Grant Forbes (1769–1825)

49. Frances Elizabeth Blackwell (–1845)

56. Thomas Lindall Winthrop (1760–1841)

57. Elizabeth Bowdoin Temple (1769–1825)

58. Francis Blanchard (–1813)

59. Mary Ann Cabot (1784–1809)

60. Jeremiah Mason III 

61. Mary Means 

62. Ebenezer Francis Jr. 

63. Elizabeth Thorndike 

7th Generation

96. John Forbes (–1783)

97. Dorothy Murray (c1743–1811)

98. Joseph Blackwell 

99. Mary Hazard (1753–)

112. John Still Winthrop (1720–1776)

113. Jane Borland (–c1760)

114. John Temple 

115. Elizabeth Bowdoin 

118. Francis Cabot (1757–c1832)

119. Nancy Clarke (1761–1788)

120. Jeremiah Mason Jr. 

121. Elizabeth Fitch 

126. Israel Thorndike 

127. Mercy Trask 

8th Generation

192. Archibald Forbes (c1713–1793)

194. James Murray (1713–1781)

195. Barbara Bennet (1724–1758)

196. Jacob Blackwell (c1717–1780)

197. Frances Sackett (1720–1754)

198. Nathaniel Hazard Jr. (c1710–)

199. Elizabeth Drummey (c1712–1811)

224. John Winthrop (1681–1747)

225. Anne Dudley (1684–)

226. Francis Borland (–c1763)

227. Jane Lindall (–c1749)

228. Robert Temple 

229. Mehitable Nelson 

230. James Bowdoin Jr. 

231. Elizabeth Erving 

236. Joseph Cabot (1720–1767)

237. Elizabeth Higginson (1722–1781)

238. John Clarke 

239. Sarah Pickering 

240. Jeremiah Mason 

241. Mary Clark 

252. Andrew Thorndike 

253. Anna Morgan 

9th Generation

384. John Forbes (–c1739)

385. Margaret Farquharson 

388. John Murray (1677–1728)

389. Anne Bennet (1694–c1728)

390. Andrew Bennet (c1696–1745)

391. Dorothy Collingwood (c1695–1736)

392. Jacob Blackwell (c1687–1743)

393. Mary Hallett (1687–)

394. Joseph Sackett (c1680–1755)

395. Hannah Alsop (c1690–1773)

396. Nathaniel Hazard (–c1760)

448. Wait Still Winthrop (1642–1717)

449. Mary Browne (c1656–c1690)

450. Joseph Dudley (1647–1720)

451. Rebecca Tyng (–c1722)

454. Timothy Lindall (–c1760)

455. Jane Poole (–c1710)

458. John Nelson (c1654–1734)

459. Elizabeth Tailer (1667–1734)

460. James Bowdoin 

461. Hannah Pordage (–1734)

472. John Cabot (–c1742)

473. Anne Orne 

474. John Higginson IV (1697/98–1744)

475. Ruth Boardman (1698–1727)

480. Daniel Mason Jr. 

481. Dorothy Hobart 

504. Paul Thorndike Jr. 

505. Mary Bachelder 

10th Generation

768. William Forbes 

776. John Murray (–c1712)

777. Margaret Scott 

778. Archibald Bennet (–c1712)

779. Barbara Rutherford 

780. Archibald Bennet (–c1712) — Same as #778

781. Barbara Rutherford  — Same as #779

782. Alexander Collingwood 

784. Robert Blackwell (–c1717)

785. Mary Manning 

786. William Hallett (c1648–1729)

787. Sarah Woolsey (1650–)

788. Joseph Sackett (1656–1719)

789. Elizabeth Betts 

790. Richard Alsop (c1660–1718)

791. Hannah Underhill (1666–1757)

792. Jonathan Hazard (–c1711)

793. Hannah Laurenson 

896. John Winthrop Jr. (1605/06–1676)

897. Elizabeth Reade 

900. Thomas Dudley (1576–1653)

901. Katherine Deighton (1614–1671)

902. Edward Tyng (–c1677)

908. Timothy Lindall (1642–1698/99)

909. Mary Veren (–1731/32)

910. John Poole 

911. Elizabeth Brenton 

916. Robert Nelson (–c1698)

917. Mary Temple (1623–1669)

918. William Tailer 

919. Rebecca Stoughton (1641–)

922. George Pordage 

923. Elizabeth Lynde (1662–1746)

948. John Higginson III (1675–1718)

949. Hannah Gardner (1676–1713)

950. Andrew Boardman 

951. Elizabeth Trusedale 

962. Jeremiah Hobart (1631–1715)

963. Elizabeth Whiting (c1629–c1716/17)

1008. Paul Thorndike (c1642–)

1009. Mary Patch 

11th Generation

1552. John Murray (–c1676)

1553. Anne Douglas 

1554. John Scott 

1555. Elizabeth Scott 

1556. Robert Bennet (–c1705)

1558. John Rutherford 

1559. Barbara Abernethy 

1560. Robert Bennet (–c1705) — Same as #1556

1562. John Rutherford  — Same as #1558

1563. Barbara Abernethy  — Same as #1559

1570. John Manning 

1572. William Hallett (c1616–c1706)

1573. Elizabeth Fones (1609/10–c1668)

1574. George Woolsey (1610–1698)

1575. Rebecca Cornell (1629/30–1713)

1576. Simon Sackett (c1628–c1659)

1577. Sarah Bloomfield (c1633–c1659)

1578. Richard Betts 

1579. Joanna Chamberlain (1630–c1711)

1582. John Underhill (1597–1672)

1583. Elizabeth Feake (c1633–c1675)

1584. Thomas Hazard 

1792. John Winthrop (1587/88–1649)

1793. Mary Forth (1583/84–1615)

1794. Edmund Reade 

1795. Elizabeth Cooke 

1800. Roger Dudley (–c1589)

1801. Susanna Thorne (1559/60–c1589)

1802. John Deighton (c1570–1640)

1803. Jane Bassett (–1631)

1818. Nathaniel Veren 

1819. Mary ----- (–c1694/1695)

1820. William Poole 

1821. Jane Greene 

1832. Robert Nelson 

1833. Helen Provost 

1834. John Temple (1597–1632)

1835. Dorothy Lee (–1625/26)

1838. Israel Stoughton (1602/03–1644)

1839. Elizabeth Knight (–1681)

1846. Simon Lynde (1624–1687)

1847. Hannah Newgate (c1635–1684)

1896. John Higginson Jr. (c1646–1719/20)

1897. Sarah Savage (1653–1713)

1898. Samuel Gardner (c1660–1696)

1899. Elizabeth Carr (–c1696)

1924. Peter Hobart (1604–1678/79)

1925. Rebecca Ibrook (1608–1645)

1926. Samuel Whiting (1597–1679)

1927. Elizabeth St. John (c1605–1676/77)

2016. John Thorndike (1611–1668)

2017. Elizabeth Stratton 

2018. James Patch 

2019. Hannah Woodbury 

12th Generation

3104. James Murray 

3105. Anne Craig 

3106. Archibald Douglas 

3110. Francis Scott 

3116. Robert Rutherford 

3117. Marion Riddell 

3124. Robert Rutherford  — Same as #3116

3125. Marion Riddell  — Same as #3117

3146. Thomas Fones (–1629)

3147. Anne Winthrop (1585/86–)

3148. Benjamin Woolsey 

3150. Thomas Cornell (c1595–c1655)

3151. Rebecca Briggs (1600–1673)

3152. Simon Sackett (c1602–c1635)

3153. Isabel Pearce (–c1682)

3154. William Bloomfield (c1605–c1666/67)

3155. Sarah ----- (c1609–)

3158. Robert Chamberlain (–1639)

3159. Elizabeth Stoughton (–c1647)

3164. John Edward Underhill (c1574–c1608)

3165. Leonora Honor Pawley (c1575–c1658)

3166. Robert Feake (c1602–1660/61)

3167. Elizabeth Fones (1609/10–c1668) — Same as #1573

3584. Adam Winthrop III (1548–1623)

3585. Anne Browne (–1629)

3586. John Forth 

3590. Thomas Cooke 

3600. Henry Dudley (1517–c1570)

3601. ----- Ashton 

3602. Thomas Thorne (–1588)

3603. Mary Purefoy 

3606. Edward Bassett (–c1602)

3607. Elizabeth "Isabel" Lygon (–c1602)

3640. William Pole 

3641. Mary Periham 

3668. Thomas Temple 

3669. Hester Sandys 

3670. Edmund Lee (–1599)

3671. Dorothy Browne (–c1653)

3676. Thomas Stoughton (c1557–c1622)

3677. Katherine ----- (c1560–c1603)

3678. William Knight (–c1629/30)

3679. Elizabeth ----- 

3692. Enoch Lynde (–1636)

3693. Elizabeth Digby (c1584–1669)

3694. John Newgate (c1588–c1665)

3695. Ann ----- 

3792. John Higginson (1616–1708)

3793. Sarah Whitfield (1620–1675)

3794. Thomas Savage (c1607–1681/82)

3795. Mary Symmes (1628–1710)

3798. Robert Carr 

3848. Edmund Hobart (c1575–1646/47)

3849. Margaret Dewey (c1575–c1634)

3850. Richard Ibrook 

3851. Margaret ----- 

3852. John Whiting (–1617)

3853. Isabel ----- 

3854. Oliver St. John (c1575–1625/26)

3855. Sarah Bulkeley (c1580–c1611)

4032. Francis Thorndike 

4033. Alice Coleman 

4034. John Stratton 

4035. Anne Derehaugh (–c1641)

13th Generation

6208. Sir John Murray 

6209. Janet Scot 

6220. Walter Scott 

6232. Thomas Rutherford 

6233. Jean Eliot 

6248. Thomas Rutherford  — Same as #6232

6249. Jean Eliot  — Same as #6233

6292. Thomas Fones 

6294. Adam Winthrop III (1548–1623) — Same as #3584

6295. Anne Browne (–1629) — Same as #3585

6300. ----- Cornell 

6302. Henry Briggs 

6318. Thomas Stoughton (c1557–c1622) — Same as #3676

6319. Katherine ----- (c1560–c1603) — Same as #3677

6328. Thomas Underhill (c1545–c1591)

6329. Magdalen Amyas (–c1597)

6330. James Pawley (–c1587/88)

6331. Isabelle Bonython 

6332. James Feake 

6333. Judith Thomas 

6334. Thomas Fones (–1629) — Same as #3146

6335. Anne Winthrop (1585/86–) — Same as #3147

7168. Adam Winthrop Jr. (1498–c1562/1563)

7169. Agnes Sharpe (c1516–1565)

7170. Henry Browne (c1520–c1596)

7171. Agnes ----- (–1590)

7200. John Sutton 

7201. Cecily Grey (–c1554)

7206. Edward Purefoy 

7207. Anne Fettiplace 

7212. William Bassett 

7213. Jane Ashe 

7214. Henry Lygon (–c1577)

7215. Elizabeth Berkeley 

7280. William Pole 

7281. Catherine Popham 

7336. John Temple 

7337. Susan Spencer 

7342. Anthony Browne (1552–1592)

7343. Mary Dormer (–c1637)

7386. Everard Digby 

7387. Katherine Stockbridge 

7584. Francis Higginson (1586–1630)

7585. Anne Herbert (–c1639/40)

7586. Henry Whitfield (c1590–1657)

7587. Dorothy Sheafe (–1669)

7590. Zachariah Symmes (1599–1670/71)

7591. Sarah Baker (–c1676)

7708. Henry St. John (–c1598)

7709. Jane Neale (–c1618)

7710. Edward Bulkeley (c1540–1620/21)

7711. Olive Irby (c1547–1614/15)

8068. Thomas Stratton 

8069. Dorothy Nicolls 

8070. William Derehaugh 

8071. Mary Wright 

14th Generation

12440. Walter Scott 

12441. Margaret Kerr 

12466. William Eliot 

12467. Mary Scott 

12498. William Eliot  — Same as #12466

12499. Mary Scott  — Same as #12467

12584. John Fones III 

12588. Adam Winthrop Jr. (1498–c1562/1563) — Same as #7168

12589. Agnes Sharpe (c1516–1565) — Same as #7169

12590. Henry Browne (c1520–c1596) — Same as #7170

12591. Agnes ----- (–1590) — Same as #7171

12656. Hugh Underhill (c1519–c1593)

12657. ----- Maynman (–c1561)

12660. Thomas Pawley 

12662. Richard Bonython 

12663. Jane Durant (–1586)

12668. Thomas Fones  — Same as #6292

12670. Adam Winthrop III (1548–1623) — Same as #3584

12671. Anne Browne (–1629) — Same as #3585

14336. Adam Winthrop (–c1497)

14337. Joane Burton 

14338. Robert Sharpe 

14339. Elizabeth ----- 

14340. John Browne (–c1563)

14400. Edward Sutton (c1460–1531)

14401. Cecily Willoughby 

14402. Thomas Grey (c1455–1501)

14403. Cecily Bonville (c1460–c1529)

14414. Richard Fettiplace 

14415. Elizabeth Bessiles 

14424. Robert Bassett 

14425. Anne Spycer 

14426. John Ashe 

14428. Richard Lygon (–c1557)

14429. Margaret Greville 

14430. John Berkeley (–c1546)

14431. Isabel Dennis 

14562. Alexander Popham 

14563. Jane Stradling 

14674. Thomas Spencer 

14675. Dorothy Spencer 

14684. Anthony Browne (1528–1592)

14685. Jane Radcliffe (c1532–1552)

14686. William Dormer (c1503–1575)

14687. Dorothy Catesby 

14772. Simon Digby (–1570)

14773. Anne Grey 

15168. John Higginson (–1623/24)

15169. Elizabeth ----- (–c1623)

15172. Thomas Whitfield (1545–1629)

15173. Mildred Fortune Manning (c1560–1627)

15174. Thomas Sheafe (1562–1639)

15175. Marie Wilson (c1573–1613)

15180. William Symmes (1559–)

15182. Humphrey Baker 

15416. Alexander St. John 

15417. Jane Dalison 

15418. Thomas Neale 

15420. Thomas Bulkeley 

15421. Elizabeth Grosvenor 

15422. John Irby (–c1579)

15423. Rose Overton 

16136. John Stratton 

16137. Cecily Felton 

16142. Edmund Wright 

16143. Frances Spring 

15th Generation

24880. Walter Scott 

24881. Margaret Douglas 

24934. Walter Scott  — Same as #24880

24935. Margaret Douglas  — Same as #24881

24998. Walter Scott  — Same as #24880

24999. Margaret Douglas  — Same as #24881

25168. John Fones Jr. 

25169. ----- Lewell 

25176. Adam Winthrop (–c1497) — Same as #14336

25177. Joane Burton  — Same as #14337

25178. Robert Sharpe  — Same as #14338

25179. Elizabeth -----  — Same as #14339

25180. John Browne (–c1563) — Same as #14340

25312. Thomas Underhill (c1486–c1520)

25313. Anne Wynter (c1485–c1546)

25314. Thomas Maynman 

25320. Stephen Pawley (–1578)

25324. Ralph Bonython 

25325. Elizabeth Erisey 

25326. John Durant (–1518)

25336. John Fones III  — Same as #12584

25340. Adam Winthrop Jr. (1498–c1562/1563) — Same as #7168

25341. Agnes Sharpe (c1516–1565) — Same as #7169

25342. Henry Browne (c1520–c1596) — Same as #7170

25343. Agnes ----- (–1590) — Same as #7171

28676. William Sharpe (–c1525)

28800. Edmund Sutton (c1425–c1487)

28801. Joyce Tiptoft (c1425–c1470)

28802. William Willoughby 

28803. Joan Strangeways 

28804. John Grey (c1432–1461)

28805. Elizabeth Woodville (c1437–1492)

28806. William Bonville (c1442–1460)

28807. Katherine Neville (c1442–c1504)

28830. William Bessiles 

28831. Alice Harcourt 

28848. Gyles Bassett 

28849. Jane Davis 

28856. Richard Lygon 

28857. Anne de Beauchamp (c1474–c1535)

28858. William Greville 

28860. Richard Berkeley 

28861. Elizabeth Conningsby 

28862. William Dennis (c1470–c1533)

28863. Anne Berkeley 

29126. Edward Stradling (c1476–1535)

29127. Elizabeth Arundell (–1513)

29348. William Spencer 

29349. Agnes Heritage 

29350. William Spencer (c1496–1532)

29351. Susan Knightley 

29370. Robert Radcliffe (c1483–1542)

29371. Margaret Stanley (–1534)

29544. William Digby (–c1557)

29545. Rose Prestwich 

29546. Reginald Grey 

29547. Elizabeth Isaac 

30344. Robert Whitfield 

30345. Agnes Atwood 

30346. Henry Manning (c1505–c1594/95)

30347. Katherine Kyrkener (–1596)

30348. Thomas Sheafe (c1532–1604)

30349. Mary Harmon (c1536–1609)

30350. William Wilson (c1542–1615)

30351. Isabel Woodhall (c1550–)

30360. William Symmes 

30361. Catherine ----- (–1560)

30832. John St. John (–c1525)

30833. Sibyl ferch Morgan 

30834. George Dalison 

30842. Randall Grosvenor 

30843. Anne Charlton 

30846. Cutler Overton 

32274. Thomas Felton 

32275. Cecily Seckford 

32286. John Spring 

32287. Dorothy Waldegrave 

16th Generation

49760. ----- Scott 

49762. David Douglas 

49763. Margaret Hamilton 

49868. ----- Scott  — Same as #49760

49870. David Douglas  — Same as #49762

49871. Margaret Hamilton  — Same as #49763

49996. ----- Scott  — Same as #49760

49998. David Douglas  — Same as #49762

49999. Margaret Hamilton  — Same as #49763

50336. John Fones 

50337. ----- Bradley 

50356. William Sharpe (–c1525) — Same as #28676

50624. John Underhull (c1450–1518)

50625. Agnes Porter (–c1526)

50626. Robert Wynter 

50648. William Bonython (–c1461)

50650. Thomas Erisey 

50672. John Fones Jr.  — Same as #25168

50673. ----- Lewell  — Same as #25169

50680. Adam Winthrop (–c1497) — Same as #14336

50681. Joane Burton  — Same as #14337

50682. Robert Sharpe  — Same as #14338

50683. Elizabeth -----  — Same as #14339

50684. John Browne (–c1563) — Same as #14340

57600. John Sutton VI (1400–1487)

57601. Elizabeth Berkeley (–c1478)

57602. John Tiptoft (–1443)

57603. Joyce Charleton (c1404–c1446)

57606. Thomas Strangeways (c1395–c1442)

57607. Catherine Neville (c1400–c1483)

57610. Richard Woodville (c1405–1469)

57611. Jacquetta of Luxembourg (c1416–1472)

57612. William Bonville (–1460)

57613. Elizabeth Harington 

57614. Richard Neville (c1400–1460)

57615. Alice Montagu (c1406–c1462)

57662. Richard Harcourt 

57663. Edith St. Clair 

57696. Robert Bassett 

57697. Margaret Harwell 

57714. Richard de Beauchamp (c1435–1502/03)

57715. Elizabeth Stafford 

57720. William Berkeley 

57721. Anne Stafford 

57722. Humphrey Conningsby 

57724. Walter Dennis 

57725. Agnes Danvers 

57726. Maurice Berkeley (–c1506)

57727. Isabel Mead 

58252. Thomas Stradling (c1454–c1480)

58253. Janet Mathew (–c1535)

58254. Thomas Arundell 

58255. Katherine Dinham 

58696. Thomas Spencer 

58697. Margaret Smith 

58700. John Spencer (c1470–1522)

58701. Isabel Grant 

58702. Richard Knightley 

58703. Joan Skenard 

58740. John Radcliffe (1451/52–1496)

58741. Margaret Whetehill 

58742. Thomas Stanley (c1485–1521)

58743. Anne Hastings (c1485–1550)

59088. John Digby (–c1533)

59089. Catherine Griffin 

59090. William Prestwich 

59091. ----- Poultney 

59092. Thomas Grey 

59093. Bennett Launcelyn 

60688. Robert Whitfield (c1453–1541)

60689. Agnes Giles (–c1567)

60690. William Atwood 

60692. John Manning (c1480–1542/43)

60693. Agnes Petley 

60694. Erasmus Kyrkener (c1495–1567)

60695. Agnes ----- 

60696. Richard Sheafe (1505–c1557)

60697. Elizabeth ----- (–1564)

60698. Thomas Harmon (–c1548)

60699. ----- Courthope (–c1547)

60700. William Wilson (–1587)

60702. John Woodhall 

60703. Elizabeth Grindall (c1522–c1583)

61664. John St. John 

61665. Alice Bradshagh 

61666. Morgan ap Jenkyn 

61684. Randall Grosvenor 

61685. Margaret Mainwaring 

61686. Richard Charlton (–1522)

61687. Elizabeth (Anne) Mainwaring 

64548. Robert Felton 

64549. Margery Sampson 

64574. William Waldegrave (c1465–1527)

64575. Margery Wentworth (–1540)

17th Generation

99526. John Hamilton 

99527. Janet Home 

99742. John Hamilton  — Same as #99526

99743. Janet Home  — Same as #99527

99998. John Hamilton  — Same as #99526

99999. Janet Home  — Same as #99527

100672. William Fones 

100673. ----- Telham 

101248. Nicholas Underhull (–c1480)

101249. ----- Batte 

101250. Thomas Porter 

101296. Eurinus Bonython 

101297. Sarah ----- 

101344. John Fones  — Same as #50336

101345. ----- Bradley  — Same as #50337

101364. William Sharpe (–c1525) — Same as #28676

115200. John Sutton V (1380–1406)

115201. Constance Blount (–1432)

115202. John Berkeley (c1349–c1428)

115203. Elizabeth Betteshorne (c1353–)

115214. Ralph de Neville (c1364–1425)

115215. Joan Beaufort (c1379–1440)

115220. Richard Woodville (–c1441)

115221. Joan Bedlisgate (–c1448)

115222. Peter I of Luxembourg (c1390–1433)

115223. Margaret de Baux (c1394–1469)

115224. William Bonville (1393–1461)

115225. Margaret Grey (–c1426)

115228. Ralph de Neville (c1364–1425) — Same as #115214

115229. Joan Beaufort (c1379–1440) — Same as #115215

115230. Thomas Montagu (1388–1428)

115324. Thomas Harcourt 

115325. Jane Franceys 

115392. Symond Bassett 

115393. Maude Bytton 

115428. John de Beauchamp (–1475)

115429. Margaret Ferrers 

115430. Humphrey Stafford (c1400–c1467)

115431. Eleanor Aylesbury (c1406–c1478)

115440. Maurice Berkeley 

115441. Ellen Montfort 

115442. Humphrey Stafford (–1486)

115443. Katherine Fray 

115448. Morris Dennis 

115449. Katherine Stradling 

115452. James Berkeley 

115453. Isabel Mowbray 

116504. Henry Stradling (c1423–c1477)

116505. Elizabeth Herbert 

116506. Thomas Mathew 

116510. John Dinham 

117392. Henry Spencer (–c1476)

117393. Isabel Lincoln (–c1476)

117400. William Spencer (c1455–1485)

117401. Elizabeth Empson 

117402. Walter Grant 

117404. Richard Knightley 

117405. Eleanor Throckmorton 

117486. Edward Hastings (1466–1506)

117487. Mary Hungerford (c1467–c1533)

118176. Everard Digby (–c1508/1509)

118177. Jacquette Ellis 

118178. Nicholas Griffin (1426–1482)

118179. Catherine Curzon 

118182. Thomas Poultney 

118184. Reginald Grey 

118185. Beatrice ----- 

121376. Myles Whitfield 

121377. Maud ----- 

121378. John Giles 

121384. Hugh Manning (–c1502)

121386. John Petley (–1520)

121387. Christiana Philipot 

121392. Thomas Sheafe (c1470–c1520)

121393. Alice ----- 

121398. Alexander Courthope (c1458–c1525/1526)

121399. Katherine Foster (c1482–)

121400. William Wilson 

121404. John Woodhall 

121405. Jennett Crakeplace 

121406. William Grindall (c1485–)

123328. Oliver St. John 

123329. Margaret Beauchamp 

123330. Thomas Bradshagh 

123370. Randall Mainwaring 

123371. Margaret Savage 

123372. Robert Charlton (c1430–c1472)

123373. Mary Corbet 

123374. William Mainwaring 

123375. Margaret Warren 

129098. Thomas Sampson 

129099. Elizabeth Say 

129148. Thomas Waldegrave (–1472)

129149. Elizabeth Fray (c1441–)

129150. Henry Wentworth (–1482/83)

129151. Elizabeth Howard 

18th Generation

199052. James Hamilton (c1475–1529)

199484. James Hamilton (c1475–1529) — Same as #199052

199996. James Hamilton (c1475–1529) — Same as #199052

201344. George Fownes 

201345. ----- Milbanck 

202496. William Underhull (–c1422)

202497. Joan ----- 

202592. Symon de Bonython (–c1398)

202688. William Fones  — Same as #100672

202689. ----- Telham  — Same as #100673

230400. John de Sutton IV (1361–1395/96)

230401. Jane (Joan) ----- (–1408)

230402. Walter Blount (–1403)

230403. Sancha de Ayala (c1356–c1418)

230404. Thomas de Berkeley (–1361)

230405. Katherine de Clyvedon (–1385)

230406. John de Betteshorne 

230428. John de Neville (c1330–1388)

230429. Maude de Percy (c1335–1379)

230430. John of Gaunt (1340–1399)

230431. Katherine Roet (1350–1403)

230442. John Bedlisgate 

230446. Francis de Baux 

230448. John Bonville 

230449. Elizabeth FitzJohn 

230450. Reynold Grey (c1362–1440)

230451. Margaret de Ros 

230456. John de Neville (c1330–1388) — Same as #230428

230457. Maude de Percy (c1335–1379) — Same as #230429

230458. John of Gaunt (1340–1399) — Same as #230430

230459. Katherine Roet (1350–1403) — Same as #230431

230648. Thomas Harcourt 

230649. Maud Grey 

230784. Edmond Pynchard alias Bassett 

230785. Margery ----- 

230786. John Bytton 

230856. William de Beauchamp (–c1431)

230857. Catherine de Ufflete 

230858. Edmund Ferrers 

230859. Ellen Roche (–1440)

230860. Humphrey Stafford (c1384–1419/20)

230861. Elizabeth Burdet (c1378–c1434)

230862. Thomas Aylesbury (c1369–1418)

230863. Katherine Pabenham (c1372–1436)

230880. Maurice Berkeley 

230881. Johanna Denham 

230884. Humphrey Stafford (c1400–c1467) — Same as #115430

230885. Eleanor Aylesbury (c1406–c1478) — Same as #115431

230886. John Fray 

230906. Thomas Mowbray (1365/66–1399)

230907. Elizabeth FitzAlan 

233008. Edward Stradling 

233009. Jane Beaufort (c1402–)

233010. William ap Thomas of Raglan (–1445)

234786. Henry Lincoln 

234800. John Spencer (c1435–1465)

234801. Anne Empson 

234810. John Throckmorton 

234811. Eleanor Spinney 

234972. William Hastings (–1483)

234973. Katherine Neville (c1442–c1504) — Same as #28807

234974. Thomas Hungerford (–1469)

234975. Anne Percy (c1444–1522)

236354. John Ellis 

236356. Nicholas Griffin (–c1436)

236357. Margaret Pilkington 

236358. Richard Curzon 

236368. John Grey 

236369. Elizabeth ----- 

242768. John Manning (–c1435)

242769. Juliana Brockhill 

242772. John Petley (–c1466)

242773. Alice Brampton 

242774. Thomas Philipot 

242796. Peter Courthope 

242798. Robert Foster (–c1497)

242808. John Woodhall 

246658. John Beauchamp (–c1412)

246659. Edith Stourton (–1441)

246744. Thomas de Knightley de Charlton 

246745. Elizabeth Francis 

246746. Robert Corbet 

246747. Margaret ----- 

246750. Griffin Warren 

258196. George Sampson 

258198. John Say (c1445–1478)

258199. Elizabeth Cheney (c1422–1473)

258296. Richard Waldegrave (–c1464)

258297. Joan Doreward (–c1454)

258298. John Fray 

258299. Agnes Danvers 

258300. Roger Wentworth (c1390–1452)

258301. Margery Despencer (c1399–1478)

258302. Henry Howard 

258303. Mary Hussey 

19th Generation

398104. James Hamilton (c1415–1479)

398105. Mary Stewart of Scotland (1453–1488)

398968. James Hamilton (c1415–1479) — Same as #398104

398969. Mary Stewart of Scotland (1453–1488) — Same as #398105

399992. James Hamilton (c1415–1479) — Same as #398104

399993. Mary Stewart of Scotland (1453–1488) — Same as #398105

402688. William Fownes 

402689. ----- Hyelton 

404992. Thomas Underhull (–c1397)

404993. Isabella ----- 

405184. Eurinus de Bonython (–c1340)

405376. George Fownes  — Same as #201344

405377. ----- Milbanck  — Same as #201345

460800. John de Sutton III (c1338–c1370)

460801. Katherine Stafford (c1348–c1361)

460804. Walter Blount 

460805. Elionor Beauchamp 

460806. Diego Gomez de Toledo (c1334–)

460807. Inez Alfonsa de Ayala (c1337–)

460808. Maurice de Berkeley (1271–1326)

460809. Eve la Zouche (–1314)

460810. John de Clyvedon (c1287–c1373)

460811. Emma ----- 

460856. Ralph de Neville (c1291–1367)

460857. Alice de Audley (c1302–1373/74)

460858. Henry de Percy (1301–1351/52)

460859. Idoine de Clifford 

460860. Edward III of England (1312–1377)

460861. Philippa of Hainault (1314–1369)

460862. Paon de Roet 

460900. Reynold de Grey (c1319–c1388)

460901. Eleanor le Strange (–1396)

460902. Thomas de Ros (–c1384)

460903. Beatrice de Stafford (–c1415)

460912. Ralph de Neville (c1291–1367) — Same as #460856

460913. Alice de Audley (c1302–1373/74) — Same as #460857

460914. Henry de Percy (1301–1351/52) — Same as #460858

460915. Idoine de Clifford  — Same as #460859

460916. Edward III of England (1312–1377) — Same as #460860

460917. Philippa of Hainault (1314–1369) — Same as #460861

460918. Paon de Roet  — Same as #460862

461298. John Grey (1300–1359)

461299. Avice Marmion 

461568. Symon Pynchard 

461569. Maud ----- 

461712. John de Beauchamp (–c1401)

461713. Elizabeth ----- (–c1411)

461714. Gerard de Ufflete 

461716. Robert de Ferrers 

461717. Margaret Despencer 

461718. Thomas Roche 

461719. Elizabeth Birmingham 

461720. Ralph Stafford (–1410)

461721. Maud de Hastang (1358/59–c1374)

461722. John Burdet 

461724. John Aylesbury (–c1410)

461725. Isabel le Strange 

461726. Lawrence Pabenham (–1399)

461727. Elizabeth Engaine 

461760. Thomas Berkeley 

461761. Catherine Botetourte 

461768. Humphrey Stafford (c1384–1419/20) — Same as #230860

461769. Elizabeth Burdet (c1378–c1434) — Same as #230861

461770. Thomas Aylesbury (c1369–1418) — Same as #230862

461771. Katherine Pabenham (c1372–1436) — Same as #230863

461812. John de Mowbray (1340–c1368)

461813. Elizabeth de Segrave (1338–c1368)

466016. William Stradling 

466017. Isabel St. Barbe 

466018. Henry Beaufort (c1374–1447)

466019. Alice FitzAlan (c1378–c1415)

469600. Henry Spencer (–c1476) — Same as #117392

469601. Isabel Lincoln (–c1476) — Same as #117393

469622. Guy de la Spine (Spinney) 

469623. Katherine ----- 

469944. Leonard Hastings (c1396–1455)

469945. Alice Camoys (–c1455/56)

469946. Richard Neville (c1400–1460) — Same as #57614

469947. Alice Montagu (c1406–c1462) — Same as #57615

469948. Robert Hungerford (c1429–1464)

469949. Eleanor Moleyns (1426–c1492)

469950. Henry Percy (1392/93–1455)

469951. Eleanor Neville (c1397–1472)

472712. Richard Griffin (–c1411)

472713. Anna Chamberlain 

472714. John Pilkington 

472736. Reynold Grey (c1362–1440) — Same as #230450

472737. Joan Astley (–c1448)

485536. John Manning (–c1412)

485537. Alice Walden 

485538. Richard Brockhill 

485544. Thomas Petley (–c1421)

485545. Isabella ----- (–c1376)

485546. James Brampton (c1375–c1425)

485547. Alice Arden 

493316. Roger Beauchamp 

493317. Mary ----- 

493318. John Stourton 

493488. William de Knightley 

493489. Anna de Charlton 

493492. Roger Corbet 

493493. Margaret de Erdington 

516392. Thomas Sampson 

516393. Margery Felbrigge 

516398. Laurence Cheney 

516399. Elizabeth Cokayne 

516592. Richard Waldegrave (–1434/35)

516593. Joan Munchensy (–1450)

516594. John Doreward 

516598. John Danvers 

516600. John Wentworth (–c1413)

516602. Philip le Despencer (c1365–1424)

516603. Elizabeth de Tibetot (c1371–c1424)

516604. John Howard 

516605. Alice Tendring 

20th Generation

796208. James Hamilton (–c1441)

796209. Janet Livingston 

796210. James II, King of Scotland (1430–1460)

796211. Mary of Guelders (c1434–1463)

797936. James Hamilton (–c1441) — Same as #796208

797937. Janet Livingston  — Same as #796209

797938. James II, King of Scotland (1430–1460) — Same as #796210

797939. Mary of Guelders (c1434–1463) — Same as #796211

799984. James Hamilton (–c1441) — Same as #796208

799985. Janet Livingston  — Same as #796209

799986. James II, King of Scotland (1430–1460) — Same as #796210

799987. Mary of Guelders (c1434–1463) — Same as #796211

809984. Richard de Underhull (–c1342)

810368. William de Bonython (–c1327)

810752. William Fownes  — Same as #402688

810753. ----- Hyelton  — Same as #402689

921600. John de Sutton II (c1310–1359)

921601. Isabella de Cherleton (–1397)

921602. Ralph de Stafford (1301–1372)

921603. Margaret de Audley (c1324–c1351)

921608. Walter Blount 

921616. Thomas de Berkeley (c1245–1321)

921617. Joan de Ferrers (–1309/10)

921618. Eudo la Zouche (–c1279)

921619. Milicent de Cantilupe (c1253–c1298/99)

921712. Randolph de Neville (1262–c1331)

921713. Euphemia de Clavering (c1267–c1329)

921714. Hugh I de Audley (c1250–c1336)

921715. Iseult de Mortimer 

921716. Henry de Percy 

921717. Eleanor de Arundel 

921720. Edward II, King of England (1284–1327)

921721. Isabella of France (c1296–1358)

921722. William (Guillaume) III of Hainault 

921723. Jeanne of Valois 

921800. Roger de Grey (–1352/53)

921801. Elizabeth de Hastings 

921802. John le Strange 

921803. Ankaret le Boteler 

921804. William de Ros (–1342)

921805. Margery de Badlesmere (1306–1363)

921806. Ralph de Stafford (1301–1372) — Same as #921602

921807. Margaret de Audley (c1324–c1351) — Same as #921603

921824. Randolph de Neville (1262–c1331) — Same as #921712

921825. Euphemia de Clavering (c1267–c1329) — Same as #921713

921826. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

921827. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

921828. Henry de Percy  — Same as #921716

921829. Eleanor de Arundel  — Same as #921717

921832. Edward II, King of England (1284–1327) — Same as #921720

921833. Isabella of France (c1296–1358) — Same as #921721

921834. William (Guillaume) III of Hainault  — Same as #921722

921835. Jeanne of Valois  — Same as #921723

922596. John de Grey (–1311)

922597. Margaret de Oddingseles (c1277–)

922598. John Marmion (–1335)

922599. Maud de Furnival (–c1360)

923136. ----- Pynchard 

923137. Isabell Bassett 

923424. Giles de Beauchamp (–1361)

923425. Catherine de Bures 

923432. John de Ferrers 

923433. Elizabeth Stafford 

923434. Edward Despencer 

923435. Elizabeth Burghersh 

923438. Thomas Birmingham 

923440. John Stafford 

923441. Margaret Stafford 

923442. John de Hastang 

923443. Maud Trussell 

923448. Thomas de Aylesbury (–c1350)

923449. Joan Basset 

923450. Eubolo le Strange 

923454. John Engaine 

923455. Joan Peveral 

923520. Maurice de Berkeley 

923521. Margaret ----- 

923536. Ralph Stafford (–1410) — Same as #461720

923537. Maud de Hastang (1358/59–c1374) — Same as #461721

923538. John Burdet  — Same as #461722

923540. John Aylesbury (–c1410) — Same as #461724

923541. Isabel le Strange  — Same as #461725

923542. Lawrence Pabenham (–1399) — Same as #461726

923543. Elizabeth Engaine  — Same as #461727

923624. John de Mowbray (1310–1361)

923625. Joan of Lancaster (c1312–1349)

923626. John de Segrave (c1315–1353)

923627. Margaret Plantagenet (c1320–1399)

932032. Edward Stradling (–c1408)

932033. Gwenlian Berkerolles 

932034. John St. Barbe 

932036. John of Gaunt (1340–1399) — Same as #230430

932037. Katherine Roet (1350–1403) — Same as #230431

932038. Richard FitzAlan (c1346–1397)

932039. Elizabeth de Bohun (c1350–1385)

939202. Henry Lincoln  — Same as #234786

939244. William de la Spine 

939245. Alice de Bruley 

939888. Ralph Hastings (c1322–1397)

939889. Maud Grey 

939890. Thomas Camoys 

939891. Elizabeth de Louches 

939892. Ralph de Neville (c1364–1425) — Same as #115214

939893. Joan Beaufort (c1379–1440) — Same as #115215

939894. Thomas Montagu (1388–1428) — Same as #115230

939896. Robert Hungerford (c1412–1459)

939897. Margaret Botreaux (–1477/78)

939898. William Moleyns 

939899. Anne Whalesborough 

939900. Henry "Hotspur" Percy (1364–1403)

939901. Elizabeth Mortimer (1370/71–1417)

939902. Ralph de Neville (c1364–1425) — Same as #115214

939903. Joan Beaufort (c1379–1440) — Same as #115215

945424. Thomas Griffin 

945425. Elizabeth le Latimer 

945426. Richard Chamberlain 

945472. Reynold de Grey (c1319–c1388) — Same as #460900

945473. Eleanor le Strange (–1396) — Same as #460901

945474. William Astley 

971072. Simon Manning (–c1375)

971073. Catherine Chaucer 

971088. John Petley (–c1395)

971089. Juliana Trowmer 

971092. William Brampton (–c1406)

971093. Alice Shelley (–c1409)

971094. Nicholas Arden 

986632. Roger de Beauchamp 

986633. Joan de Clopton 

986978. Thomas de Charlton 

986986. Giles de Erdington 

986987. Elizabeth de Tolthorpe 

1032786. John Felbrigge 

1032787. Margaret ----- 

1032796. William Cheney 

1032797. Katherine Pabenham (c1372–1436) — Same as #230863

1032798. John Cokayne 

1032799. Ida Grey 

1033186. Thomas Munchensy (c1343–c1403/04)

1033187. Joan Vauncy 

1033204. Philip le Despencer (c1342–c1401)

1033205. Elizabeth ----- 

1033206. Robert de Tibetot (1341–1372)

1033207. Margaret Deincourt (–1380)

1033208. Robert Howard 

1033209. Margaret de Scales 

21st Generation

1592416. John Hamilton 

1592417. Janet Douglas 

1592418. Alexander Livingston 

1592419. Janet Dundas 

1592420. James I, King of Scotland (c1394–1437)

1592421. Joan Beaufort (c1404–1445)

1595872. John Hamilton  — Same as #1592416

1595873. Janet Douglas  — Same as #1592417

1595874. Alexander Livingston  — Same as #1592418

1595875. Janet Dundas  — Same as #1592419

1595876. James I, King of Scotland (c1394–1437) — Same as #1592420

1595877. Joan Beaufort (c1404–1445) — Same as #1592421

1599968. John Hamilton  — Same as #1592416

1599969. Janet Douglas  — Same as #1592417

1599970. Alexander Livingston  — Same as #1592418

1599971. Janet Dundas  — Same as #1592419

1599972. James I, King of Scotland (c1394–1437) — Same as #1592420

1599973. Joan Beaufort (c1404–1445) — Same as #1592421

1619968. Robert de Underhull (c1260–c1313)

1620736. Stephen de Bonython 

1843200. John de Sutton (–c1337)

1843201. Margaret de Somery (c1290–c1384)

1843202. John de Cherleton 

1843204. Edmund de Stafford (1273–c1308)

1843205. Margaret Basset (–1336/37)

1843206. Hugh de Audley (1289–1347)

1843207. Margaret de Clare (1293–1342)

1843234. William de Ferrers (c1193–c1254)

1843235. Margaret de Quincy (c1218–c1280/81)

1843236. Roger la Zouche (–c1238)

1843237. Margaret ----- (–c1231)

1843238. William de Cantilupe (–1254)

1843239. Eve de Braiose (c1230–c1255)

1843424. Roger de Neville 

1843425. Mary Talboys 

1843426. Robert FitzRoger (c1247–c1310)

1843427. Margery la Zouche 

1843428. James de Audley (c1220–c1272)

1843429. Ela Longespee (–c1299)

1843430. Edmund Mortimer (1251–1304)

1843431. Margaret de Fiennes (c1269–1333)

1843440. Edward I, King of England (1239–1307)

1843441. Eleanor of Castile (1241–1290)

1843442. Philip IV of France (c1268–1314)

1843443. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305)

1843600. John de Grey (–c1323)

1843601. Maud de Verdun 

1843602. John de Hastings (c1262–c1313)

1843603. Isabel de Valence (–c1353)

1843606. William de Boteler 

1843607. Ela Herdeburgh 

1843608. William de Ros (1255–1317)

1843609. Matilda (Maud) de Vaux (1275–)

1843610. Bartholomew de Badlesmere (1275–1322)

1843611. Margaret de Clare (c1287–c1334)

1843612. Edmund de Stafford (1273–c1308) — Same as #1843204

1843613. Margaret Basset (–1336/37) — Same as #1843205

1843614. Hugh de Audley (1289–1347) — Same as #1843206

1843615. Margaret de Clare (1293–1342) — Same as #1843207

1843648. Roger de Neville  — Same as #1843424

1843649. Mary Talboys  — Same as #1843425

1843650. Robert FitzRoger (c1247–c1310) — Same as #1843426

1843651. Margery la Zouche  — Same as #1843427

1843652. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

1843653. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

1843654. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

1843655. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

1843664. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

1843665. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

1843666. Philip IV of France (c1268–1314) — Same as #1843442

1843667. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305) — Same as #1843443

1845192. Robert de Grey (–1295)

1845193. Joan Valoines 

1845194. William de Oddingseles (–1295)

1845195. Ela FitzWalter 

1845196. John Marmion (c1255–c1322)

1845197. Isabel ----- (–c1314)

1845198. Thomas de Furnival (–1331/32)

1846274. Anselme Bassett 

1846275. Margaret Berkeley 

1846848. Walter de Beauchamp (–c1303)

1846849. Alice de Tony 

1846850. John de Bures 

1846866. Ralph de Stafford (1301–1372) — Same as #921602

1846867. Margaret de Audley (c1324–c1351) — Same as #921603

1846868. Edward Despencer 

1846869. Anne Ferrers 

1846880. William Stafford 

1846882. Ralph de Stafford (1301–1372) — Same as #921602

1846883. Margaret de Audley (c1324–c1351) — Same as #921603

1846886. Warin Trussell 

1846887. Maud de St. Philibert 

1846898. Ralph Basset (1300–c1341)

1846899. Joan ----- 

1846908. Nicholas Engaine 

1846909. Anice de Fauconberge 

1847040. Maurice de Berkeley (1271–1326) — Same as #460808

1847041. Eve la Zouche (–1314) — Same as #460809

1847072. John Stafford  — Same as #923440

1847073. Margaret Stafford  — Same as #923441

1847074. John de Hastang  — Same as #923442

1847075. Maud Trussell  — Same as #923443

1847080. Thomas de Aylesbury (–c1350) — Same as #923448

1847081. Joan Basset  — Same as #923449

1847082. Eubolo le Strange  — Same as #923450

1847086. John Engaine  — Same as #923454

1847087. Joan Peveral  — Same as #923455

1847250. Henry Plantagenet (c1281–1345)

1847251. Maud de Chaworth (1282–c1322)

1847252. Stephen de Segrave 

1847253. Alice de Arundel 

1847254. Thomas of Brotherton (1300–1338)

1847255. Alice de Hales (c1305–c1330)

1864064. Edward Stradling 

1864065. Eleanor (Ellen) Stradling 

1864066. Roger Berkrolls 

1864067. Katherine Turberville 

1864072. Edward III of England (1312–1377) — Same as #460860

1864073. Philippa of Hainault (1314–1369) — Same as #460861

1864074. Paon de Roet  — Same as #460862

1864076. Richard FitzAlan (c1313–1376)

1864077. Eleanor Plantagenet (1318–1372)

1864078. William de Bohun (c1312–1360)

1864079. Elizabeth de Badlesmere (c1313–1356)

1878488. William de la Spine 

1878489. Margery Durvassal 

1879778. John de Grey 

1879779. Maud ----- 

1879782. William de Louches 

1879784. John de Neville (c1330–1388) — Same as #230428

1879785. Maude de Percy (c1335–1379) — Same as #230429

1879786. John of Gaunt (1340–1399) — Same as #230430

1879787. Katherine Roet (1350–1403) — Same as #230431

1879792. Walter Hungerford (c1378–1449)

1879793. Katherine Peverell (c1394–c1432)

1879794. William Botreaux (1389–c1462)

1879795. Elizabeth Beaumont 

1879798. John Whalesborough 

1879800. Henry Percy (1341–1407/08)

1879801. Margaret de Neville (1329–1372)

1879802. Edmund Mortimer (1351/52–1381)

1879803. Philippa Plantagenet (1355–1382)

1879804. John de Neville (c1330–1388) — Same as #230428

1879805. Maude de Percy (c1335–1379) — Same as #230429

1879806. John of Gaunt (1340–1399) — Same as #230430

1879807. Katherine Roet (1350–1403) — Same as #230431

1890850. Warin le Latimer (c1300–1349)

1890851. Catherine de la Warre (–1361)

1890944. Roger de Grey (–1352/53) — Same as #921800

1890945. Elizabeth de Hastings  — Same as #921801

1890946. John le Strange  — Same as #921802

1890947. Ankaret le Boteler  — Same as #921803

1942144. William Manning (–c1343)

1942145. Joan Cherfholt 

1942146. John Chaucer (c1310–c1367)

1942147. Agnes de Copton (–c1365/66)

1942176. Richard Petley 

1942178. William Trowmer 

1942186. John Shelley 

1942187. Margaret Rolfe 

1973264. Roger de Beauchamp 

1973265. Sibyl de Pateshulle 

1973956. Alan de Charlton 

1973957. Margery FitzAer 

1973972. Henry de Erdington 

1973973. Joan de Wolvey 

2065572. George Felbrigge 

2065573. Margery Aspale 

2065594. Lawrence Pabenham (–1399) — Same as #461726

2065595. Elizabeth Engaine  — Same as #461727

2065598. Reynold de Grey (c1319–c1388) — Same as #460900

2065599. Eleanor le Strange (–1396) — Same as #460901

2066372. Thomas de Munchensy (c1315–c1375)

2066373. Joyce ----- 

2066374. Edmund de Vauncy 

2066408. Philip le Despencer (1313–1349)

2066409. Joan de Cobham (–c1357)

2066412. John de Tibetot (1313–1367)

2066413. Margery de Badlesmere (1306–1363) — Same as #921805

2066414. William Deincourt (c1300–1364)

2066415. Milicent la Zouche (–1379)

2066416. John Howard 

2066417. Alice de Boys 

2066418. Robert de Scales 

2066419. Catherine d'Ufford 

22nd Generation

3184840. Robert III, King of Scotland (c1337–1406)

3184841. Anabella Drummond (c1350–1401)

3184842. John Beaufort (c1371–1410)

3184843. Margaret Holland (c1385–1439)

3191752. Robert III, King of Scotland (c1337–1406) — Same as #3184840

3191753. Anabella Drummond (c1350–1401) — Same as #3184841

3191754. John Beaufort (c1371–1410) — Same as #3184842

3191755. Margaret Holland (c1385–1439) — Same as #3184843

3199944. Robert III, King of Scotland (c1337–1406) — Same as #3184840

3199945. Anabella Drummond (c1350–1401) — Same as #3184841

3199946. John Beaufort (c1371–1410) — Same as #3184842

3199947. Margaret Holland (c1385–1439) — Same as #3184843

3686400. Richard de Sutton (c1266–c1346)

3686401. Isabel Patrick (c1260–c1318)

3686402. Roger de Somery (1255–c1291)

3686403. Agnes ----- (–c1308)

3686408. Nicholas de Stafford (–c1287)

3686410. Ralph Basset (–1299)

3686411. Hawise ----- 

3686412. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

3686413. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

3686414. Gilbert de Clare (1243–1295)

3686415. Joan of Acre (1272–1307)

3686468. William de Ferrers (c1162–1247)

3686469. Agnes of Chester (c1174–1247)

3686470. Roger de Quincy (c1195–1264)

3686471. Helen of Galloway (c1208–c1245)

3686472. Alan la Zouche (–c1190)

3686473. Alice de Belmeis 

3686476. William de Cantilupe 

3686478. William de Braiose (c1197–1230)

3686479. Eva Marshal (c1203–c1246)

3686852. Roger FitzJohn (–c1249)

3686853. Isabel ----- 

3686854. Alan la Zouche (c1217–1270)

3686855. Ellen de Quincy (–c1296)

3686856. Henry de Audley (c1175–c1246)

3686857. Bertrade de Mainwaring (–c1249)

3686858. William Longespee (c1200–1250)

3686859. Idoine de Camville (–c1252)

3686860. Roger Mortimer (1231–1282)

3686861. Maud de Braose (1224–c1301)

3686862. William de Fiennes 

3686863. Blanche de Brienne 

3686880. Henry III, King of England (1207–1272)

3686881. Eleanor of Provence (c1217–1291)

3686882. Ferdinand III, King of Castile 

3686883. Joanna of Ponthieu 

3686884. Philip III, King of France (1245–1285)

3686885. Isabella of Aragon (1247–1271)

3686886. Henry I of Navarre (c1244–1274)

3686887. Blanche of Artois (1248–1302)

3687202. John de Verdun 

3687203. Eleanor de Bohun 

3687204. Henry de Hastings (c1232–c1268/69)

3687205. Joan de Cantilupe (–c1271)

3687206. William de Valence 

3687207. Joan de Munchensi 

3687214. Roger de Herdeburgh 

3687215. Ida de Odingsells (c1270–c1321/22)

3687216. Robert de Ros (c1213–1285)

3687217. Isabel de Albini (d'Aubigny) (–1301)

3687218. John de Vaux 

3687220. Gunselm de Badlesmere 

3687222. Thomas de Clare (c1245–1287)

3687223. Juliana FitzMaurice (c1263–1300)

3687224. Nicholas de Stafford (–c1287) — Same as #3686408

3687226. Ralph Basset (–1299) — Same as #3686410

3687227. Hawise -----  — Same as #3686411

3687228. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

3687229. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

3687230. Gilbert de Clare (1243–1295) — Same as #3686414

3687231. Joan of Acre (1272–1307) — Same as #3686415

3687300. Roger FitzJohn (–c1249) — Same as #3686852

3687301. Isabel -----  — Same as #3686853

3687302. Alan la Zouche (c1217–1270) — Same as #3686854

3687303. Ellen de Quincy (–c1296) — Same as #3686855

3687304. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

3687305. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

3687306. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

3687307. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

3687308. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

3687309. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

3687310. William de Fiennes  — Same as #3686862

3687311. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

3687328. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

3687329. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

3687330. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

3687331. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

3687332. Philip III, King of France (1245–1285) — Same as #3686884

3687333. Isabella of Aragon (1247–1271) — Same as #3686885

3687334. Henry I of Navarre (c1244–1274) — Same as #3686886

3687335. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

3690386. Thomas de Valoines 

3690390. Walter FitzRobert (–c1258)

3690391. Ida Longespee 

3690392. William Marmion (–c1276)

3690393. Lora de Dover 

3692550. Thomas Berkeley 

3693696. William de Beauchamp (–c1269)

3693697. Isabel Mauduit 

3693698. Roger de Tony 

3693699. Alice de Bohun 

3693732. Edmund de Stafford (1273–c1308) — Same as #1843204

3693733. Margaret Basset (–1336/37) — Same as #1843205

3693734. Hugh de Audley (1289–1347) — Same as #1843206

3693735. Margaret de Clare (1293–1342) — Same as #1843207

3693736. Hugh le Despencer (c1286–1326)

3693737. Eleanor de Clare (1292–1337)

3693764. Edmund de Stafford (1273–c1308) — Same as #1843204

3693765. Margaret Basset (–1336/37) — Same as #1843205

3693766. Hugh de Audley (1289–1347) — Same as #1843206

3693767. Margaret de Clare (1293–1342) — Same as #1843207

3693772. William Trussell 

3693773. Matilda de Mainwaring 

3693774. John de St. Philibert 

3693775. Ada de Botetourte 

3693796. Richard Basset (c1273–c1314)

3693797. Joan de Huntingfield 

3693818. Walter de Fauconberge 

3693819. Agnes de Brus 

3694080. Thomas de Berkeley (c1245–1321) — Same as #921616

3694081. Joan de Ferrers (–1309/10) — Same as #921617

3694082. Eudo la Zouche (–c1279) — Same as #921618

3694083. Milicent de Cantilupe (c1253–c1298/99) — Same as #921619

3694144. William Stafford  — Same as #1846880

3694146. Ralph de Stafford (1301–1372) — Same as #921602

3694147. Margaret de Audley (c1324–c1351) — Same as #921603

3694150. Warin Trussell  — Same as #1846886

3694151. Maud de St. Philibert  — Same as #1846887

3694162. Ralph Basset (1300–c1341) — Same as #1846898

3694163. Joan -----  — Same as #1846899

3694172. Nicholas Engaine  — Same as #1846908

3694173. Anice de Fauconberge  — Same as #1846909

3694500. Edmund Plantagenet (1244/45–1296)

3694501. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

3694502. Patrick de Chaworth (–c1283)

3694503. Isabella de Beauchamp (–c1306)

3694508. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

3694509. Margaret of France (c1279–1317/18)

3694510. Roger de Hales 

3694511. Alice Skogan 

3728128. Peter Stradling 

3728129. Joan de Hawey 

3728134. Richard Turberville 

3728144. Edward II, King of England (1284–1327) — Same as #921720

3728145. Isabella of France (c1296–1358) — Same as #921721

3728146. William (Guillaume) III of Hainault  — Same as #921722

3728147. Jeanne of Valois  — Same as #921723

3728152. Edmund FitzAlan (1285–1326)

3728153. Alice de Warenne (1287–1338)

3728154. Henry Plantagenet (c1281–1345) — Same as #1847250

3728155. Maud de Chaworth (1282–c1322) — Same as #1847251

3728156. Humphrey de Bohun (c1276–1321/22)

3728157. Elizabeth Plantagenet (1282–1316)

3728158. Bartholomew de Badlesmere (1275–1322) — Same as #1843610

3728159. Margaret de Clare (c1287–c1334) — Same as #1843611

3756978. Thomas Durvassal 

3756979. Margery ----- 

3759556. John Grey (1300–1359) — Same as #461298

3759557. Katherine FitzAlan 

3759568. Ralph de Neville (c1291–1367) — Same as #460856

3759569. Alice de Audley (c1302–1373/74) — Same as #460857

3759570. Henry de Percy (1301–1351/52) — Same as #460858

3759571. Idoine de Clifford  — Same as #460859

3759572. Edward III of England (1312–1377) — Same as #460860

3759573. Philippa of Hainault (1314–1369) — Same as #460861

3759574. Paon de Roet  — Same as #460862

3759584. Thomas Hungerford 

3759585. Joan Hussey 

3759590. John de Beaumont (c1361–1396)

3759591. Katherine de Everingham (–c1426)

3759600. Henry de Percy 

3759601. Mary Plantagenet (1320/21–1362)

3759602. Ralph de Neville (c1291–1367) — Same as #460856

3759603. Alice de Audley (c1302–1373/74) — Same as #460857

3759604. Roger de Mortimer (c1328–1360)

3759605. Philippa de Montagu 

3759606. Lionel of Antwerp (1338–1368)

3759607. Elizabeth de Burgh (1332–1363)

3759608. Ralph de Neville (c1291–1367) — Same as #460856

3759609. Alice de Audley (c1302–1373/74) — Same as #460857

3759610. Henry de Percy (1301–1351/52) — Same as #460858

3759611. Idoine de Clifford  — Same as #460859

3759612. Edward III of England (1312–1377) — Same as #460860

3759613. Philippa of Hainault (1314–1369) — Same as #460861

3759614. Paon de Roet  — Same as #460862

3781700. Thomas Latimer 

3781701. Lora de Hastings (–c1339)

3781702. John de la Warre (–1347)

3781703. Joan de Grelle (–c1352/1353)

3781888. John de Grey (–c1323) — Same as #1843600

3781889. Maud de Verdun  — Same as #1843601

3781890. John de Hastings (c1262–c1313) — Same as #1843602

3781891. Isabel de Valence (–c1353) — Same as #1843603

3781894. William de Boteler  — Same as #1843606

3781895. Ela Herdeburgh  — Same as #1843607

3884288. Stephen de Manning (–c1310)

3884290. Richard Cherfholt 

3884291. Joan ----- 

3884292. Robert le Chaucer (–c1315)

3884293. Mary ----- 

3884294. John de Copton 

3884352. Richard Petley 

3884356. Richard Trowmer 

3884372. Thomas Shelley 

3884374. John Rolfe 

3946528. Roger de Beauchamp 

3947912. Alan de Charlton 

3947913. Elena Zouche 

3947944. Henry de Erdington 

3947945. Maud de Somery 

4131144. Roger Bigod alias Felbrigge 

4131190. John Engaine  — Same as #923454

4131191. Joan Peveral  — Same as #923455

4131196. Roger de Grey (–1352/53) — Same as #921800

4131197. Elizabeth de Hastings  — Same as #921801

4131198. John le Strange  — Same as #921802

4131199. Ankaret le Boteler  — Same as #921803

4132744. William de Munchensy (c1278–c1318)

4132745. Alice ----- (–c1317/18)

4132816. Philip le Despencer (–1313)

4132817. Margaret de Goushill (Gausille) (1294–1349)

4132824. Pain de Tibetot (–1314)

4132825. Agnes de Ros 

4132826. Bartholomew de Badlesmere (1275–1322) — Same as #1843610

4132827. Margaret de Clare (c1287–c1334) — Same as #1843611

4132828. John Deincourt 

4132830. William la Zouche (c1276–c1351/1352)

4132831. Maud Lovel (c1280–c1346)

4132832. John Howard 

4132833. Joan de Cornwall 

4132838. Robert d'Ufford 

23rd Generation

6369680. Robert II, King of Scotland (1316–1390)

6369681. Elizabeth Mure (–c1355)

6369682. John Drummond 

6369683. Mary Montifex 

6369684. John of Gaunt (1340–1399) — Same as #230430

6369685. Katherine Roet (1350–1403) — Same as #230431

6369686. Thomas Holland (c1350/54–1397)

6369687. Alice FitzAlan (1350–1416)

6383504. Robert II, King of Scotland (1316–1390) — Same as #6369680

6383505. Elizabeth Mure (–c1355) — Same as #6369681

6383506. John Drummond  — Same as #6369682

6383507. Mary Montifex  — Same as #6369683

6383508. John of Gaunt (1340–1399) — Same as #230430

6383509. Katherine Roet (1350–1403) — Same as #230431

6383510. Thomas Holland (c1350/54–1397) — Same as #6369686

6383511. Alice FitzAlan (1350–1416) — Same as #6369687

6399888. Robert II, King of Scotland (1316–1390) — Same as #6369680

6399889. Elizabeth Mure (–c1355) — Same as #6369681

6399890. John Drummond  — Same as #6369682

6399891. Mary Montifex  — Same as #6369683

6399892. John of Gaunt (1340–1399) — Same as #230430

6399893. Katherine Roet (1350–1403) — Same as #230431

6399894. Thomas Holland (c1350/54–1397) — Same as #6369686

6399895. Alice FitzAlan (1350–1416) — Same as #6369687

7372802. William Patrick (–c1279)

7372803. Beatrice de Malpas (–c1290)

7372804. Roger de Somery (–c1273)

7372805. Amabil de Chaucombe (–c1278)

7372820. Ralph Basset (–1265)

7372821. Margaret de Somery (–c1293)

7372824. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

7372825. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

7372826. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

7372827. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

7372828. Richard de Clare (1222–1262)

7372829. Maud de Lacy (1223–c1289)

7372830. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

7372831. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

7372936. William de Ferrers (c1140–c1190)

7372937. Sybil de Braose (c1157–c1228)

7372938. Hugh de Kevelioc (c1141–1181)

7372939. Bertrade de Montfort (c1156–c1227)

7372940. Saher IV de Quincy (c1155–1219)

7372941. Margaret de Beaumont 

7372942. Alan of Galloway (c1175–1234)

7372943. Helen de I'Isle 

7372944. Geoffrey of Porthoët (–c1141)

7372945. Hawise ----- 

7372956. Reginald de Braiose (–c1228)

7372958. William Marshal (c1147–1219)

7372959. Isabel de Clare (c1172–c1220)

7373704. John FitzRobert (–c1240)

7373705. Ada de Baliol (–1251)

7373708. Roger la Zouche 

7373709. Margaret Biset 

7373710. Roger de Quincy (c1195–1264) — Same as #3686470

7373711. Helen of Galloway (c1208–c1245) — Same as #3686471

7373714. Ralph de Mainwaring 

7373715. Amice de Chester 

7373716. William Longespee (c1176–1226)

7373717. Ela of Salisbury (1187–1261)

7373722. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

7373723. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

7373726. Jean de Brienne (c1230–c1296)

7373727. Jeanne de Chateaudun 

7373760. John, King of England (1165–1216)

7373761. Isabelle of Angouleme (c1188–1246)

7373762. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245)

7373763. Beatrice of Savoy (1205–1267)

7373768. Louis IX, King of France (1214–1270)

7373769. Margaret Berenger (c1221–1295)

7373770. James I, King of Aragon (1207–1276)

7373771. Yolanda of Hungary (–1251)

7373774. Robert I of Artois (1216–1250)

7373775. Matilda of Brabant 

7374406. Humphrey de Bohun (c1208–1275)

7374407. Maud of Eu (c1210–1241)

7374408. Henry de Hastings (–c1250)

7374409. Ada of Huntingdon 

7374410. William de Cantilupe (–1254) — Same as #1843238

7374411. Eve de Braiose (c1230–c1255) — Same as #1843239

7374412. Hugh X de Lusignan 

7374413. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

7374430. William de Oddingseles (–1295) — Same as #1845194

7374431. Ela FitzWalter  — Same as #1845195

7374432. William de Ros (–c1258)

7374433. Lucy FitzPiers 

7374434. William de Albini (d'Aubigny) (–c1285)

7374435. Albreda de Biseth 

7374444. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

7374445. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

7374446. Maurice FitzGerald (1238–c1286)

7374447. Maud de Prendergast (1242–c1273)

7374452. Ralph Basset (–1265) — Same as #7372820

7374453. Margaret de Somery (–c1293) — Same as #7372821

7374456. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

7374457. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

7374458. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

7374459. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

7374460. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

7374461. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

7374462. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

7374463. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

7374600. John FitzRobert (–c1240) — Same as #7373704

7374601. Ada de Baliol (–1251) — Same as #7373705

7374604. Roger la Zouche  — Same as #7373708

7374605. Margaret Biset  — Same as #7373709

7374606. Roger de Quincy (c1195–1264) — Same as #3686470

7374607. Helen of Galloway (c1208–c1245) — Same as #3686471

7374610. Ralph de Mainwaring  — Same as #7373714

7374611. Amice de Chester  — Same as #7373715

7374612. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

7374613. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

7374618. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

7374619. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

7374622. Jean de Brienne (c1230–c1296) — Same as #7373726

7374623. Jeanne de Chateaudun  — Same as #7373727

7374656. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

7374657. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

7374658. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

7374659. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

7374664. Louis IX, King of France (1214–1270) — Same as #7373768

7374665. Margaret Berenger (c1221–1295) — Same as #7373769

7374666. James I, King of Aragon (1207–1276) — Same as #7373770

7374667. Yolanda of Hungary (–1251) — Same as #7373771

7374670. Robert I of Artois (1216–1250) — Same as #7373774

7374671. Matilda of Brabant  — Same as #7373775

7380780. Robert FitzWalter (–1234)

7380781. Rohese ----- 

7380782. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

7380783. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

7380784. Robert de Marmion (–c1241)

7380785. Amice FitzHugh 

7380786. Richard FitzRoy (c1190–1246)

7380787. Rose de Dover 

7387394. William Mauduit (–1257)

7387395. Alice de Newburgh 

7387398. Humphrey de Bohun (c1208–1275) — Same as #7374406

7387399. Maud of Eu (c1210–1241) — Same as #7374407

7387464. Nicholas de Stafford (–c1287) — Same as #3686408

7387466. Ralph Basset (–1299) — Same as #3686410

7387467. Hawise -----  — Same as #3686411

7387468. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

7387469. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

7387470. Gilbert de Clare (1243–1295) — Same as #3686414

7387471. Joan of Acre (1272–1307) — Same as #3686415

7387472. Hugh le Despencer (1260/61–1326)

7387473. Isabella de Beauchamp (–c1306) — Same as #3694503

7387474. Gilbert de Clare (1243–1295) — Same as #3686414

7387475. Joan of Acre (1272–1307) — Same as #3686415

7387528. Nicholas de Stafford (–c1287) — Same as #3686408

7387530. Ralph Basset (–1299) — Same as #3686410

7387531. Hawise -----  — Same as #3686411

7387532. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

7387533. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

7387534. Gilbert de Clare (1243–1295) — Same as #3686414

7387535. Joan of Acre (1272–1307) — Same as #3686415

7387546. Warin Mainwaring (–c1289)

7387547. Agnes Arderne (–c1289)

7387550. John de Botetourte (c1264–c1324)

7387551. Maud FitzThomas 

7387594. Roger de Huntingfield (–c1302)

7387595. Joice d'Engaine (–c1312)

7387638. Peter II de Brus 

7387639. Hawise de Lancaster 

7388162. William de Ferrers (c1193–c1254) — Same as #1843234

7388163. Margaret de Quincy (c1218–c1280/81) — Same as #1843235

7388164. Roger la Zouche (–c1238) — Same as #1843236

7388165. Margaret ----- (–c1231) — Same as #1843237

7388166. William de Cantilupe (–1254) — Same as #1843238

7388167. Eve de Braiose (c1230–c1255) — Same as #1843239

7388292. Edmund de Stafford (1273–c1308) — Same as #1843204

7388293. Margaret Basset (–1336/37) — Same as #1843205

7388294. Hugh de Audley (1289–1347) — Same as #1843206

7388295. Margaret de Clare (1293–1342) — Same as #1843207

7388300. William Trussell  — Same as #3693772

7388301. Matilda de Mainwaring  — Same as #3693773

7388302. John de St. Philibert  — Same as #3693774

7388303. Ada de Botetourte  — Same as #3693775

7388324. Richard Basset (c1273–c1314) — Same as #3693796

7388325. Joan de Huntingfield  — Same as #3693797

7388346. Walter de Fauconberge  — Same as #3693818

7388347. Agnes de Brus  — Same as #3693819

7389000. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

7389001. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

7389002. Robert I of Artois (1216–1250) — Same as #7373774

7389003. Matilda of Brabant  — Same as #7373775

7389006. William de Beauchamp (c1237–c1298)

7389007. Maud FitzJohn (–1301)

7389016. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

7389017. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

7389018. Philip III, King of France (1245–1285) — Same as #3686884

7389019. Maria of Brabant (1254–1321)

7456258. Thomas Hawey 

7456288. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

7456289. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

7456290. Philip IV of France (c1268–1314) — Same as #1843442

7456291. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305) — Same as #1843443

7456308. Edmund Plantagenet (1244/45–1296) — Same as #3694500

7456309. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

7456310. Patrick de Chaworth (–c1283) — Same as #3694502

7456311. Isabella de Beauchamp (–c1306) — Same as #3694503

7456312. Humphrey de Bohun (c1249–1298)

7456313. Maud de Fiennes (–c1298)

7456314. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

7456315. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

7456316. Gunselm de Badlesmere  — Same as #3687220

7456318. Thomas de Clare (c1245–1287) — Same as #3687222

7456319. Juliana FitzMaurice (c1263–1300) — Same as #3687223

7513956. Philip Durvassal 

7513957. Felicia de Camville 

7519112. John de Grey (–1311) — Same as #922596

7519113. Margaret de Oddingseles (c1277–) — Same as #922597

7519136. Randolph de Neville (1262–c1331) — Same as #921712

7519137. Euphemia de Clavering (c1267–c1329) — Same as #921713

7519138. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

7519139. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

7519140. Henry de Percy  — Same as #921716

7519141. Eleanor de Arundel  — Same as #921717

7519144. Edward II, King of England (1284–1327) — Same as #921720

7519145. Isabella of France (c1296–1358) — Same as #921721

7519146. William (Guillaume) III of Hainault  — Same as #921722

7519147. Jeanne of Valois  — Same as #921723

7519170. Edmund Hussey 

7519180. Henry Beaumont (c1340–1369)

7519181. Margaret de Vere (–1398)

7519182. Adam de Everingham 

7519202. Henry Plantagenet (c1281–1345) — Same as #1847250

7519203. Maud de Chaworth (1282–c1322) — Same as #1847251

7519204. Randolph de Neville (1262–c1331) — Same as #921712

7519205. Euphemia de Clavering (c1267–c1329) — Same as #921713

7519206. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

7519207. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

7519208. Edmund Mortimer 

7519209. Elizabeth de Badlesmere (c1313–1356) — Same as #1864079

7519210. William de Montagu (c1302–1343/44)

7519211. Katherine de Grandison (c1304–1349)

7519212. Edward III of England (1312–1377) — Same as #460860

7519213. Philippa of Hainault (1314–1369) — Same as #460861

7519214. William de Burgh 

7519215. Maude of Lancaster 

7519216. Randolph de Neville (1262–c1331) — Same as #921712

7519217. Euphemia de Clavering (c1267–c1329) — Same as #921713

7519218. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

7519219. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

7519220. Henry de Percy  — Same as #921716

7519221. Eleanor de Arundel  — Same as #921717

7519224. Edward II, King of England (1284–1327) — Same as #921720

7519225. Isabella of France (c1296–1358) — Same as #921721

7519226. William (Guillaume) III of Hainault  — Same as #921722

7519227. Jeanne of Valois  — Same as #921723

7563402. Henry de Hastings (c1232–c1268/69) — Same as #3687204

7563403. Joan de Cantilupe (–c1271) — Same as #3687205

7563404. Roger de la Warre 

7563405. Clarice de Tregoz 

7563406. Robert de Grelle (c1252–1282)

7563407. Hawise de Burgh (c1256–c1282)

7563778. John de Verdun  — Same as #3687202

7563779. Eleanor de Bohun  — Same as #3687203

7563780. Henry de Hastings (c1232–c1268/69) — Same as #3687204

7563781. Joan de Cantilupe (–c1271) — Same as #3687205

7563782. William de Valence  — Same as #3687206

7563783. Joan de Munchensi  — Same as #3687207

7563790. Roger de Herdeburgh  — Same as #3687214

7563791. Ida de Odingsells (c1270–c1321/22) — Same as #3687215

7768576. Symon de Manning (–c1273)

7768584. Andrew de Dennington (–c1288)

7768585. Isabella Goldsmith (–c1288)

7893056. Walter de Beauchamp (–c1303) — Same as #1846848

7893057. Alice de Tony  — Same as #1846849

7895826. Alan la Zouche (1267–c1314)

7895827. Eleanor de Segrave 

7895890. Roger de Somery (–c1273) — Same as #7372804

7895891. Nichole d'Aubeney 

8262288. John Bigod alias Felbrigge 

8262289. Lucia ----- 

8262380. Nicholas Engaine  — Same as #1846908

8262381. Anice de Fauconberge  — Same as #1846909

8262392. John de Grey (–c1323) — Same as #1843600

8262393. Maud de Verdun  — Same as #1843601

8262394. John de Hastings (c1262–c1313) — Same as #1843602

8262395. Isabel de Valence (–c1353) — Same as #1843603

8262398. William de Boteler  — Same as #1843606

8262399. Ela Herdeburgh  — Same as #1843607

8265488. William de Munchensy 

8265489. Beatrice de Beauchamp 

8265632. Hugh le Despencer (1260/61–1326) — Same as #7387472

8265633. Isabella de Beauchamp (–c1306) — Same as #3694503

8265634. Ralph de Goushill (Gausille) 

8265635. Hawise FitzWarin 

8265648. Robert de Tibetot 

8265649. Eve de Chaworth 

8265650. William de Ros (1255–1317) — Same as #1843608

8265651. Matilda (Maud) de Vaux (1275–) — Same as #1843609

8265652. Gunselm de Badlesmere  — Same as #3687220

8265654. Thomas de Clare (c1245–1287) — Same as #3687222

8265655. Juliana FitzMaurice (c1263–1300) — Same as #3687223

8265656. Edmund Deincourt (–1326/27)

8265657. Isabel de Mohun 

8265660. Eudo la Zouche (–c1279) — Same as #921618

8265661. Milicent de Cantilupe (c1253–c1298/99) — Same as #921619

8265662. John Lovel (c1254–c1311)

8265666. Richard de Cornwall 

8265667. Joan ----- 

24th Generation

12739360. Walter Stewart (1293–1326)

12739361. Marjorie Bruce (–1316)

12739362. Adam Mure 

12739363. Joan Cunningham 

12739368. Edward III of England (1312–1377) — Same as #460860

12739369. Philippa of Hainault (1314–1369) — Same as #460861

12739370. Paon de Roet  — Same as #460862

12739372. Thomas Holland (c1314–1360)

12739373. Joan of Kent (1328–1385)

12739374. Richard FitzAlan (c1313–1376) — Same as #1864076

12739375. Eleanor Plantagenet (1318–1372) — Same as #1864077

12767008. Walter Stewart (1293–1326) — Same as #12739360

12767009. Marjorie Bruce (–1316) — Same as #12739361

12767010. Adam Mure  — Same as #12739362

12767011. Joan Cunningham  — Same as #12739363

12767016. Edward III of England (1312–1377) — Same as #460860

12767017. Philippa of Hainault (1314–1369) — Same as #460861

12767018. Paon de Roet  — Same as #460862

12767020. Thomas Holland (c1314–1360) — Same as #12739372

12767021. Joan of Kent (1328–1385) — Same as #12739373

12767022. Richard FitzAlan (c1313–1376) — Same as #1864076

12767023. Eleanor Plantagenet (1318–1372) — Same as #1864077

12799776. Walter Stewart (1293–1326) — Same as #12739360

12799777. Marjorie Bruce (–1316) — Same as #12739361

12799778. Adam Mure  — Same as #12739362

12799779. Joan Cunningham  — Same as #12739363

12799784. Edward III of England (1312–1377) — Same as #460860

12799785. Philippa of Hainault (1314–1369) — Same as #460861

12799786. Paon de Roet  — Same as #460862

12799788. Thomas Holland (c1314–1360) — Same as #12739372

12799789. Joan of Kent (1328–1385) — Same as #12739373

12799790. Richard FitzAlan (c1313–1376) — Same as #1864076

12799791. Eleanor Plantagenet (1318–1372) — Same as #1864077

14745608. Ralph de Somery (–c1210)

14745609. Margaret Marshal 

14745610. Robert de Chaucombe 

14745642. Roger de Somery (–c1273) — Same as #7372804

14745643. Nichole d'Aubeney  — Same as #7895891

14745648. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

14745649. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

14745650. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

14745651. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

14745652. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

14745653. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

14745654. William de Fiennes  — Same as #3686862

14745655. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

14745656. Gilbert de Clare (1180–1230)

14745657. Isabel Marshal (1200–1240)

14745658. John de Lacy (c1192–1240)

14745659. Margaret de Quincy (c1206–1266)

14745660. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

14745661. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

14745662. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

14745663. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

14745872. Robert de Ferrers (c1090–c1141)

14745873. Margaret Peverel (c1114–)

14745874. William de Braose (c1135–c1179)

14745876. Ranulf de Gernons (c1105–1153)

14745877. Maud of Gloucester (–1189)

14745878. Simon III de Montfort 

14745879. Maud ----- 

14745880. Robert de Quincy 

14745881. Orabel FitzNess 

14745882. Robert de Beaumont (–1190/96)

14745883. Petronella de Grantmesnil 

14745884. Roland of Galloway (–1200)

14745885. Helena (Elena) de Morville (–c1217)

14745886. Reginald de I'Isle (–1207)

14745887. Fonia of Moray 

14745888. Eudon I of Porthoët (–c1091)

14745889. Emme of Leon (–c1092)

14745916. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165)

14745917. Sybilla of Salisbury 

14745918. Richard de Clare (c1130–1176)

14745919. Aoife MacMurrough (c1145–c1188)

14747408. Robert FitzRoger (c1177–c1214)

14747409. Margaret de Chesney 

14747410. Hugh de Baliol 

14747411. Cicely de Fontaines 

14747418. Henry Biset 

14747420. Saher IV de Quincy (c1155–1219) — Same as #7372940

14747421. Margaret de Beaumont  — Same as #7372941

14747422. Alan of Galloway (c1175–1234) — Same as #7372942

14747423. Helen de I'Isle  — Same as #7372943

14747430. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

14747432. Henry II, King of England (1133–1189)

14747433. Ida de Tony 

14747434. William FitzPatrick (–1196)

14747435. Eleonore de Vitre 

14747444. Reginald de Braiose (–c1228) — Same as #7372956

14747446. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

14747447. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

14747452. John de Brienne (c1170–1237)

14747453. Berenguela of Leon (1204–1237)

14747454. Geoffrey VI of Chateaudun 

14747520. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

14747521. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202)

14747524. Alfonso II of Provence 

14747525. Garsenda of Sabran 

14747526. Thomas I of Savoy 

14747527. Marguerite of Geneva 

14747536. Louis VIII, King of France (1187–1226)

14747537. Blanche of Castile (1188–1252)

14747538. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

14747539. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

14747540. Pedro II, King of Aragon (c1176–1213)

14747541. Maria of Montpellier (c1182–c1218)

14747542. Andrew II, King of Hungary (c1216–c1251)

14747548. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

14747549. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

14747550. Henry II of Brabant 

14747551. Marie of Hohenstaufen 

14748812. Henry de Bohun (c1176–1220)

14748813. Maud de Mandeville (–1236)

14748814. Raoul de Lusignan (c1163–c1218)

14748815. Alice de Eu (c1191–1246)

14748816. William de Hastings 

14748817. Margaret Bigod 

14748818. David of Huntingdon (c1144–1219)

14748819. Maud of Chester (c1171–1233)

14748820. William de Cantilupe  — Same as #3686476

14748822. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

14748823. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

14748862. Walter FitzRobert (–c1258) — Same as #3690390

14748863. Ida Longespee  — Same as #3690391

14748864. Robert de Ros (c1177–1226)

14748865. Isabel of Scotland (c1170–)

14748866. Reginald FitzPiers 

14748868. William de Albini (d'Aubigny) (–1236)

14748869. Margery d'Umfraville 

14748870. Henry de Biseth 

14748888. Gilbert de Clare (1180–1230) — Same as #14745656

14748889. Isabel Marshal (1200–1240) — Same as #14745657

14748890. John de Lacy (c1192–1240) — Same as #14745658

14748891. Margaret de Quincy (c1206–1266) — Same as #14745659

14748892. Maurice FitzGerald (1194–1257)

14748893. Juliana ----- 

14748894. Gerald de Prendergast (–1251)

14748906. Roger de Somery (–c1273) — Same as #7372804

14748907. Nichole d'Aubeney  — Same as #7895891

14748912. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

14748913. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

14748914. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

14748915. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

14748916. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

14748917. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

14748918. William de Fiennes  — Same as #3686862

14748919. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

14748920. Gilbert de Clare (1180–1230) — Same as #14745656

14748921. Isabel Marshal (1200–1240) — Same as #14745657

14748922. John de Lacy (c1192–1240) — Same as #14745658

14748923. Margaret de Quincy (c1206–1266) — Same as #14745659

14748924. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

14748925. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

14748926. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

14748927. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

14749200. Robert FitzRoger (c1177–c1214) — Same as #14747408

14749201. Margaret de Chesney  — Same as #14747409

14749202. Hugh de Baliol  — Same as #14747410

14749203. Cicely de Fontaines  — Same as #14747411

14749210. Henry Biset  — Same as #14747418

14749212. Saher IV de Quincy (c1155–1219) — Same as #7372940

14749213. Margaret de Beaumont  — Same as #7372941

14749214. Alan of Galloway (c1175–1234) — Same as #7372942

14749215. Helen de I'Isle  — Same as #7372943

14749222. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

14749224. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

14749225. Ida de Tony  — Same as #14747433

14749226. William FitzPatrick (–1196) — Same as #14747434

14749227. Eleonore de Vitre  — Same as #14747435

14749236. Reginald de Braiose (–c1228) — Same as #7372956

14749238. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

14749239. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

14749244. John de Brienne (c1170–1237) — Same as #14747452

14749245. Berenguela of Leon (1204–1237) — Same as #14747453

14749246. Geoffrey VI of Chateaudun  — Same as #14747454

14749312. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

14749313. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

14749316. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

14749317. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

14749318. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

14749319. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

14749328. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

14749329. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

14749330. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

14749331. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

14749332. Pedro II, King of Aragon (c1176–1213) — Same as #14747540

14749333. Maria of Montpellier (c1182–c1218) — Same as #14747541

14749334. Andrew II, King of Hungary (c1216–c1251) — Same as #14747542

14749340. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

14749341. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

14749342. Henry II of Brabant  — Same as #14747550

14749343. Marie of Hohenstaufen  — Same as #14747551

14761560. Walter FitzRobert (–c1198)

14761561. Maud de Lucy (–c1140)

14761564. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

14761565. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

14761568. Robert Marmion (–1218)

14761569. Phillipa ----- 

14761570. Gernegan FitzHugh 

14761572. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

14761573. ----- De Warenne 

14761574. Fulbert de Dover 

14774790. Waleran de Newburgh (–c1205)

14774791. Alice de Harcourt 

14774796. Henry de Bohun (c1176–1220) — Same as #14748812

14774797. Maud de Mandeville (–1236) — Same as #14748813

14774798. Raoul de Lusignan (c1163–c1218) — Same as #14748814

14774799. Alice de Eu (c1191–1246) — Same as #14748815

14774932. Ralph Basset (–1265) — Same as #7372820

14774933. Margaret de Somery (–c1293) — Same as #7372821

14774936. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

14774937. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

14774938. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

14774939. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

14774940. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

14774941. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

14774942. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

14774943. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

14774946. William de Beauchamp (c1237–c1298) — Same as #7389006

14774947. Maud FitzJohn (–1301) — Same as #7389007

14774948. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

14774949. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

14774950. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

14774951. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

14775060. Ralph Basset (–1265) — Same as #7372820

14775061. Margaret de Somery (–c1293) — Same as #7372821

14775064. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

14775065. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

14775066. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

14775067. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

14775068. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

14775069. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

14775070. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

14775071. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

14775092. Thomas de Mainwaring (–c1277)

14775094. Peter de Arderne (–c1292)

14775095. Margery ----- 

14775102. Thomas FitzOtto 

14775103. Beatrice de Beauchamp  — Same as #8265489

14775188. William de Huntingfield (1237–c1290)

14775189. Emma de Grey (–c1264)

14775190. John d'Engaine 

14775191. Joan de Greinville 

14775278. Gilbert FitzRoger 

14775279. Hawise de Lancaster 

14776324. William de Ferrers (c1162–1247) — Same as #3686468

14776325. Agnes of Chester (c1174–1247) — Same as #3686469

14776326. Roger de Quincy (c1195–1264) — Same as #3686470

14776327. Helen of Galloway (c1208–c1245) — Same as #3686471

14776328. Alan la Zouche (–c1190) — Same as #3686472

14776329. Alice de Belmeis  — Same as #3686473

14776332. William de Cantilupe  — Same as #3686476

14776334. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

14776335. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

14776584. Nicholas de Stafford (–c1287) — Same as #3686408

14776586. Ralph Basset (–1299) — Same as #3686410

14776587. Hawise -----  — Same as #3686411

14776588. Hugh I de Audley (c1250–c1336) — Same as #921714

14776589. Iseult de Mortimer  — Same as #921715

14776590. Gilbert de Clare (1243–1295) — Same as #3686414

14776591. Joan of Acre (1272–1307) — Same as #3686415

14776602. Warin Mainwaring (–c1289) — Same as #7387546

14776603. Agnes Arderne (–c1289) — Same as #7387547

14776606. John de Botetourte (c1264–c1324) — Same as #7387550

14776607. Maud FitzThomas  — Same as #7387551

14776650. Roger de Huntingfield (–c1302) — Same as #7387594

14776651. Joice d'Engaine (–c1312) — Same as #7387595

14776694. Peter II de Brus  — Same as #7387638

14776695. Hawise de Lancaster  — Same as #7387639

14778000. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

14778001. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

14778002. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

14778003. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

14778004. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

14778005. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

14778006. Henry II of Brabant  — Same as #14747550

14778007. Marie of Hohenstaufen  — Same as #14747551

14778012. William de Beauchamp (–c1269) — Same as #3693696

14778013. Isabel Mauduit  — Same as #3693697

14778014. John FitzGeoffrey (–1258)

14778015. Isabel le Bigod (c1212–1250)

14778032. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

14778033. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

14778034. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

14778035. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

14778036. Louis IX, King of France (1214–1270) — Same as #7373768

14778037. Margaret Berenger (c1221–1295) — Same as #7373769

14778038. Henry III, Duke of Brabant (c1230–1261)

14778039. Adelaide of Burgundy (c1233–1273)

14912576. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

14912577. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

14912578. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

14912579. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

14912580. Philip III, King of France (1245–1285) — Same as #3686884

14912581. Isabella of Aragon (1247–1271) — Same as #3686885

14912582. Henry I of Navarre (c1244–1274) — Same as #3686886

14912583. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

14912616. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

14912617. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

14912618. Robert I of Artois (1216–1250) — Same as #7373774

14912619. Matilda of Brabant  — Same as #7373775

14912622. William de Beauchamp (c1237–c1298) — Same as #7389006

14912623. Maud FitzJohn (–1301) — Same as #7389007

14912624. Humphrey de Bohun (–1265)

14912625. Eleanore de Braiose 

14912626. Enguerrand de Fiennes 

14912627. Isabel ----- 

14912628. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

14912629. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

14912630. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

14912631. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

14912636. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

14912637. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

14912638. Maurice FitzGerald (1238–c1286) — Same as #7374446

14912639. Maud de Prendergast (1242–c1273) — Same as #7374447

15027914. Thomas de Camville 

15027915. Agnes ----- 

15038224. Robert de Grey (–1295) — Same as #1845192

15038225. Joan Valoines  — Same as #1845193

15038226. William de Oddingseles (–1295) — Same as #1845194

15038227. Ela FitzWalter  — Same as #1845195

15038272. Roger de Neville  — Same as #1843424

15038273. Mary Talboys  — Same as #1843425

15038274. Robert FitzRoger (c1247–c1310) — Same as #1843426

15038275. Margery la Zouche  — Same as #1843427

15038276. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

15038277. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

15038278. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

15038279. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

15038288. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

15038289. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

15038290. Philip IV of France (c1268–1314) — Same as #1843442

15038291. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305) — Same as #1843443

15038360. John de Beaumont (c1318–c1342)

15038361. Eleanor Plantagenet (1318–1372) — Same as #1864077

15038362. John de Vere 

15038363. Maud de Badlesmere 

15038404. Edmund Plantagenet (1244/45–1296) — Same as #3694500

15038405. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

15038406. Patrick de Chaworth (–c1283) — Same as #3694502

15038407. Isabella de Beauchamp (–c1306) — Same as #3694503

15038408. Roger de Neville  — Same as #1843424

15038409. Mary Talboys  — Same as #1843425

15038410. Robert FitzRoger (c1247–c1310) — Same as #1843426

15038411. Margery la Zouche  — Same as #1843427

15038412. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

15038413. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

15038414. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

15038415. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

15038416. Roger de Mortimer (1287–1330)

15038417. Joan de Geneville (1286–1356)

15038418. Bartholomew de Badlesmere (1275–1322) — Same as #1843610

15038419. Margaret de Clare (c1287–c1334) — Same as #1843611

15038420. William de Montagu (–1319)

15038421. Elizabeth de Montfort (–c1354)

15038422. William de Grandison 

15038423. Sibyl de Tregoz 

15038424. Edward II, King of England (1284–1327) — Same as #921720

15038425. Isabella of France (c1296–1358) — Same as #921721

15038426. William (Guillaume) III of Hainault  — Same as #921722

15038427. Jeanne of Valois  — Same as #921723

15038432. Roger de Neville  — Same as #1843424

15038433. Mary Talboys  — Same as #1843425

15038434. Robert FitzRoger (c1247–c1310) — Same as #1843426

15038435. Margery la Zouche  — Same as #1843427

15038436. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

15038437. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

15038438. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

15038439. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

15038448. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

15038449. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

15038450. Philip IV of France (c1268–1314) — Same as #1843442

15038451. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305) — Same as #1843443

15126804. Henry de Hastings (–c1250) — Same as #7374408

15126805. Ada of Huntingdon  — Same as #7374409

15126806. William de Cantilupe (–1254) — Same as #1843238

15126807. Eve de Braiose (c1230–c1255) — Same as #1843239

15126810. John de Tregoz 

15126811. Mabel Fitz Warin 

15126812. Robert de Grelle (–c1261)

15126814. John de Burgh 

15126815. Cecily de Baliol (–c1273)

15127558. Humphrey de Bohun (c1208–1275) — Same as #7374406

15127559. Maud of Eu (c1210–1241) — Same as #7374407

15127560. Henry de Hastings (–c1250) — Same as #7374408

15127561. Ada of Huntingdon  — Same as #7374409

15127562. William de Cantilupe (–1254) — Same as #1843238

15127563. Eve de Braiose (c1230–c1255) — Same as #1843239

15127564. Hugh X de Lusignan  — Same as #7374412

15127565. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

15127582. William de Oddingseles (–1295) — Same as #1845194

15127583. Ela FitzWalter  — Same as #1845195

15537168. Robert Malyn (–c1280)

15537169. Duce ----- 

15537170. Walter the Goldsmith 

15537171. Agnes ----- 

15786112. William de Beauchamp (–c1269) — Same as #3693696

15786113. Isabel Mauduit  — Same as #3693697

15786114. Roger de Tony  — Same as #3693698

15786115. Alice de Bohun  — Same as #3693699

15791652. Roger la Zouche (c1241–c1285)

15791653. Ela Longespee (1244–c1276)

15791654. Nicholas de Segrave (–1295)

15791780. Ralph de Somery (–c1210) — Same as #14745608

15791781. Margaret Marshal  — Same as #14745609

15791782. William d'Aubeney (–1220/21)

15791783. Mabel of Chester 

16524576. Roger Bigod 

16524577. Cecilia ----- 

16524762. Walter de Fauconberge  — Same as #3693818

16524763. Agnes de Brus  — Same as #3693819

16524786. John de Verdun  — Same as #3687202

16524787. Eleanor de Bohun  — Same as #3687203

16524788. Henry de Hastings (c1232–c1268/69) — Same as #3687204

16524789. Joan de Cantilupe (–c1271) — Same as #3687205

16524790. William de Valence  — Same as #3687206

16524791. Joan de Munchensi  — Same as #3687207

16524798. Roger de Herdeburgh  — Same as #3687214

16524799. Ida de Odingsells (c1270–c1321/22) — Same as #3687215

16530978. William de Beauchamp (c1185–c1260)

16530979. Ida Longespee 

16531266. William de Beauchamp (c1237–c1298) — Same as #7389006

16531267. Maud FitzJohn (–1301) — Same as #7389007

16531270. Fulk FitzWarin 

16531296. Henry de Tibetot 

16531298. Pain de Chaworth 

16531300. Robert de Ros (c1213–1285) — Same as #3687216

16531301. Isabel de Albini (d'Aubigny) (–1301) — Same as #3687217

16531302. John de Vaux  — Same as #3687218

16531308. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

16531309. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

16531310. Maurice FitzGerald (1238–c1286) — Same as #7374446

16531311. Maud de Prendergast (1242–c1273) — Same as #7374447

16531312. John Deincourt 

16531313. Agnes de Neville 

16531314. Reynold de Mohun (–1257/58)

16531315. Isabel de Ferrers (–c1260)

16531320. Roger la Zouche (–c1238) — Same as #1843236

16531321. Margaret ----- (–c1231) — Same as #1843237

16531322. William de Cantilupe (–1254) — Same as #1843238

16531323. Eve de Braiose (c1230–c1255) — Same as #1843239

16531332. Richard Plantagenet 

25th Generation

25478722. Robert I, King of Scotland (1274–1329)

25478723. Isabella of Mar (c1277–1296)

25478736. Edward II, King of England (1284–1327) — Same as #921720

25478737. Isabella of France (c1296–1358) — Same as #921721

25478738. William (Guillaume) III of Hainault  — Same as #921722

25478739. Jeanne of Valois  — Same as #921723

25478744. Robert de Holland (c1283–1328)

25478745. Maude la Zouche (c1289–1349)

25478746. Edmund of Woodstock (1301–1330)

25478747. Margaret Wake (c1297–1349)

25478748. Edmund FitzAlan (1285–1326) — Same as #3728152

25478749. Alice de Warenne (1287–1338) — Same as #3728153

25478750. Henry Plantagenet (c1281–1345) — Same as #1847250

25478751. Maud de Chaworth (1282–c1322) — Same as #1847251

25534018. Robert I, King of Scotland (1274–1329) — Same as #25478722

25534019. Isabella of Mar (c1277–1296) — Same as #25478723

25534032. Edward II, King of England (1284–1327) — Same as #921720

25534033. Isabella of France (c1296–1358) — Same as #921721

25534034. William (Guillaume) III of Hainault  — Same as #921722

25534035. Jeanne of Valois  — Same as #921723

25534040. Robert de Holland (c1283–1328) — Same as #25478744

25534041. Maude la Zouche (c1289–1349) — Same as #25478745

25534042. Edmund of Woodstock (1301–1330) — Same as #25478746

25534043. Margaret Wake (c1297–1349) — Same as #25478747

25534044. Edmund FitzAlan (1285–1326) — Same as #3728152

25534045. Alice de Warenne (1287–1338) — Same as #3728153

25534046. Henry Plantagenet (c1281–1345) — Same as #1847250

25534047. Maud de Chaworth (1282–c1322) — Same as #1847251

25599554. Robert I, King of Scotland (1274–1329) — Same as #25478722

25599555. Isabella of Mar (c1277–1296) — Same as #25478723

25599568. Edward II, King of England (1284–1327) — Same as #921720

25599569. Isabella of France (c1296–1358) — Same as #921721

25599570. William (Guillaume) III of Hainault  — Same as #921722

25599571. Jeanne of Valois  — Same as #921723

25599576. Robert de Holland (c1283–1328) — Same as #25478744

25599577. Maude la Zouche (c1289–1349) — Same as #25478745

25599578. Edmund of Woodstock (1301–1330) — Same as #25478746

25599579. Margaret Wake (c1297–1349) — Same as #25478747

25599580. Edmund FitzAlan (1285–1326) — Same as #3728152

25599581. Alice de Warenne (1287–1338) — Same as #3728153

25599582. Henry Plantagenet (c1281–1345) — Same as #1847250

25599583. Maud de Chaworth (1282–c1322) — Same as #1847251

29491216. John de Somery 

29491217. Hawise Paynell (–c1194)

29491218. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

29491219. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

29491284. Ralph de Somery (–c1210) — Same as #14745608

29491285. Margaret Marshal  — Same as #14745609

29491286. William d'Aubeney (–1220/21) — Same as #15791782

29491287. Mabel of Chester  — Same as #15791783

29491298. Ralph de Mainwaring  — Same as #7373714

29491299. Amice de Chester  — Same as #7373715

29491300. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

29491301. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

29491306. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

29491307. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

29491310. Jean de Brienne (c1230–c1296) — Same as #7373726

29491311. Jeanne de Chateaudun  — Same as #7373727

29491312. Richard de Clare (c1153–1218)

29491313. Amice FitzWilliam (–1220)

29491314. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

29491315. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

29491316. Roger de Lacy (1170–1211)

29491317. Maud (Matilda) de Clere 

29491318. Robert II de Quincy (–c1217)

29491319. Hawise of Chester (1180–c1243)

29491320. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

29491321. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

29491322. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

29491323. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

29491744. Robert de Ferrers (c1062–1139)

29491745. Hawise de Vitre (c1069–)

29491746. William Peverel (c1080–c1155)

29491747. Avicia de Lancaster (c1088–c1150)

29491752. Ranulf III le Meschin (–1129)

29491753. Lucy of Bolingbroke (–c1138)

29491754. Robert of Gloucester (c1090–1147)

29491755. Mabel FitzHamon (c1090–1157)

29491760. Saher I de Quincy (–c1145)

29491761. Maud de St. Liz (c1092–c1158)

29491764. Robert de Beaumont (1104–1168)

29491765. Amicia de Gael 

29491766. Hugh de Grantmesnil 

29491768. Uhtred of Galloway (c1120–1174)

29491769. Gunnild of Dunbar 

29491770. Richard de Morville (–1189)

29491771. Avice of Lancaster (–c1189)

29491772. Somerled I'Isle (–c1164)

29491773. Ragnhildis of Man and the Isles 

29491776. Josselin of Brittany (–c1074)

29491834. Walter of Salisbury 

29491836. Gilbert FitzGilbert de Clare (c1100–1147/48)

29491837. Isabel de Beaumont (c1102–c1172)

29491838. Dermot MacMurrough (1110–1171)

29491839. Mor O'Toole (c1114–1191)

29494816. Roger FitzRichard (–c1177)

29494817. Alice de Vere (c1141–c1185)

29494818. William de Chesney 

29494840. Robert de Quincy  — Same as #14745880

29494841. Orabel FitzNess  — Same as #14745881

29494842. Robert de Beaumont (–1190/96) — Same as #14745882

29494843. Petronella de Grantmesnil  — Same as #14745883

29494844. Roland of Galloway (–1200) — Same as #14745884

29494845. Helena (Elena) de Morville (–c1217) — Same as #14745885

29494846. Reginald de I'Isle (–1207) — Same as #14745886

29494847. Fonia of Moray  — Same as #14745887

29494860. Ranulf de Gernons (c1105–1153) — Same as #14745876

29494861. Maud of Gloucester (–1189) — Same as #14745877

29494864. Geoffrey Plantagenet (1113–1151)

29494865. Maud of England (c1102–1167)

29494866. Ralph de Tony 

29494867. Margaret of Leicester 

29494868. Patrick of Salisbury (c1122–c1168)

29494869. Ela Talvas 

29494870. Robert III de Vitre 

29494892. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

29494893. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

29494894. Richard de Clare (c1130–1176) — Same as #14745918

29494895. Aoife MacMurrough (c1145–c1188) — Same as #14745919

29494906. Alfonso IX, King of Leon (1171–1230)

29494907. Berengaria of Castile (c1180–1246)

29495040. Geoffrey Plantagenet (1113–1151) — Same as #29494864

29495041. Maud of England (c1102–1167) — Same as #29494865

29495072. Philip II Auguste, King of France (1165–1223)

29495073. Isabella of Hainault (1170–1190)

29495074. Alfonso VIII of Castile (1155–1214)

29495075. Eleanor of England (1162–1214)

29495076. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

29495077. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

29495078. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

29495079. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

29495080. Alfonso II, King of Aragon 

29495081. Sancha of Castile 

29495082. William VIII de Montpellier (c1158–c1202)

29495083. Eudoxia Comnenus (c1167–c1202)

29495096. Philip II Auguste, King of France (1165–1223) — Same as #29495072

29495097. Isabella of Hainault (1170–1190) — Same as #29495073

29495098. Alfonso VIII of Castile (1155–1214) — Same as #29495074

29495099. Eleanor of England (1162–1214) — Same as #29495075

29497624. Humphrey IV de Bohun (c1155–c1182)

29497625. Margaret of Scotland (c1145–c1201)

29497626. Geoffrey FitzPiers (c1162–1213)

29497627. Beatrix de Say (–c1197)

29497628. Hugues de Lusignan (c1141–c1169)

29497629. Orengarde ----- (–c1169)

29497630. Henri de Eu 

29497631. Maud de Warenne 

29497634. Roger le Bigod (c1147–c1221)

29497635. Ida de Tony  — Same as #14747433

29497636. Henry of Huntingdon (c1114–1152)

29497637. Ada de Warenne (c1120–c1178)

29497638. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

29497639. Bertrade de Montfort (c1156–c1227) — Same as #7372939

29497644. Reginald de Braiose (–c1228) — Same as #7372956

29497646. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

29497647. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

29497724. Robert FitzWalter (–1234) — Same as #7380780

29497725. Rohese -----  — Same as #7380781

29497726. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

29497727. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

29497728. Everard Ros (1144–1186)

29497729. Rose Trusbut 

29497730. William I, King of Scotland (c1142–1214)

29497731. ----- Avenal (c1143–c1234)

29497736. William de Albini (d'Aubigny) 

29497737. Maud FitzRobert (c1132–)

29497738. Odonel d'Umfraville 

29497776. Richard de Clare (c1153–1218) — Same as #29491312

29497777. Amice FitzWilliam (–1220) — Same as #29491313

29497778. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

29497779. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

29497780. Roger de Lacy (1170–1211) — Same as #29491316

29497781. Maud (Matilda) de Clere  — Same as #29491317

29497782. Robert II de Quincy (–c1217) — Same as #29491318

29497783. Hawise of Chester (1180–c1243) — Same as #29491319

29497784. Gerald FitzMaurice (c1150–1204)

29497785. Eve de Bermingham 

29497812. Ralph de Somery (–c1210) — Same as #14745608

29497813. Margaret Marshal  — Same as #14745609

29497814. William d'Aubeney (–1220/21) — Same as #15791782

29497815. Mabel of Chester  — Same as #15791783

29497826. Ralph de Mainwaring  — Same as #7373714

29497827. Amice de Chester  — Same as #7373715

29497828. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

29497829. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

29497834. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

29497835. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

29497838. Jean de Brienne (c1230–c1296) — Same as #7373726

29497839. Jeanne de Chateaudun  — Same as #7373727

29497840. Richard de Clare (c1153–1218) — Same as #29491312

29497841. Amice FitzWilliam (–1220) — Same as #29491313

29497842. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

29497843. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

29497844. Roger de Lacy (1170–1211) — Same as #29491316

29497845. Maud (Matilda) de Clere  — Same as #29491317

29497846. Robert II de Quincy (–c1217) — Same as #29491318

29497847. Hawise of Chester (1180–c1243) — Same as #29491319

29497848. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

29497849. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

29497850. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

29497851. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

29498400. Roger FitzRichard (–c1177) — Same as #29494816

29498401. Alice de Vere (c1141–c1185) — Same as #29494817

29498402. William de Chesney  — Same as #29494818

29498424. Robert de Quincy  — Same as #14745880

29498425. Orabel FitzNess  — Same as #14745881

29498426. Robert de Beaumont (–1190/96) — Same as #14745882

29498427. Petronella de Grantmesnil  — Same as #14745883

29498428. Roland of Galloway (–1200) — Same as #14745884

29498429. Helena (Elena) de Morville (–c1217) — Same as #14745885

29498430. Reginald de I'Isle (–1207) — Same as #14745886

29498431. Fonia of Moray  — Same as #14745887

29498444. Ranulf de Gernons (c1105–1153) — Same as #14745876

29498445. Maud of Gloucester (–1189) — Same as #14745877

29498448. Geoffrey Plantagenet (1113–1151) — Same as #29494864

29498449. Maud of England (c1102–1167) — Same as #29494865

29498450. Ralph de Tony  — Same as #29494866

29498451. Margaret of Leicester  — Same as #29494867

29498452. Patrick of Salisbury (c1122–c1168) — Same as #29494868

29498453. Ela Talvas  — Same as #29494869

29498454. Robert III de Vitre  — Same as #29494870

29498476. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

29498477. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

29498478. Richard de Clare (c1130–1176) — Same as #14745918

29498479. Aoife MacMurrough (c1145–c1188) — Same as #14745919

29498490. Alfonso IX, King of Leon (1171–1230) — Same as #29494906

29498491. Berengaria of Castile (c1180–1246) — Same as #29494907

29498624. Geoffrey Plantagenet (1113–1151) — Same as #29494864

29498625. Maud of England (c1102–1167) — Same as #29494865

29498656. Philip II Auguste, King of France (1165–1223) — Same as #29495072

29498657. Isabella of Hainault (1170–1190) — Same as #29495073

29498658. Alfonso VIII of Castile (1155–1214) — Same as #29495074

29498659. Eleanor of England (1162–1214) — Same as #29495075

29498660. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

29498661. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

29498662. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

29498663. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

29498664. Alfonso II, King of Aragon  — Same as #29495080

29498665. Sancha of Castile  — Same as #29495081

29498666. William VIII de Montpellier (c1158–c1202) — Same as #29495082

29498667. Eudoxia Comnenus (c1167–c1202) — Same as #29495083

29498680. Philip II Auguste, King of France (1165–1223) — Same as #29495072

29498681. Isabella of Hainault (1170–1190) — Same as #29495073

29498682. Alfonso VIII of Castile (1155–1214) — Same as #29495074

29498683. Eleanor of England (1162–1214) — Same as #29495075

29523120. Robert FitzRichard (–c1134)

29523121. Maud de St. Liz (c1092–c1158) — Same as #29491761

29523122. Richard de Lucy 

29523128. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

29523129. Ida de Tony  — Same as #14747433

29523130. William FitzPatrick (–1196) — Same as #14747434

29523131. Eleonore de Vitre  — Same as #14747435

29523136. Robert Marmion (–1185)

29523137. Elizabeth of Rethel 

29523144. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

29523145. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

29549580. Roger de Newburgh (–1153)

29549581. Gundred de Warenne 

29549592. Humphrey IV de Bohun (c1155–c1182) — Same as #29497624

29549593. Margaret of Scotland (c1145–c1201) — Same as #29497625

29549594. Geoffrey FitzPiers (c1162–1213) — Same as #29497626

29549595. Beatrix de Say (–c1197) — Same as #29497627

29549596. Hugues de Lusignan (c1141–c1169) — Same as #29497628

29549597. Orengarde ----- (–c1169) — Same as #29497629

29549598. Henri de Eu  — Same as #29497630

29549599. Maud de Warenne  — Same as #29497631

29549866. Roger de Somery (–c1273) — Same as #7372804

29549867. Nichole d'Aubeney  — Same as #7895891

29549872. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

29549873. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

29549874. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

29549875. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

29549876. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

29549877. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

29549878. William de Fiennes  — Same as #3686862

29549879. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

29549880. Gilbert de Clare (1180–1230) — Same as #14745656

29549881. Isabel Marshal (1200–1240) — Same as #14745657

29549882. John de Lacy (c1192–1240) — Same as #14745658

29549883. Margaret de Quincy (c1206–1266) — Same as #14745659

29549884. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

29549885. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

29549886. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

29549887. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

29549892. William de Beauchamp (–c1269) — Same as #3693696

29549893. Isabel Mauduit  — Same as #3693697

29549894. John FitzGeoffrey (–1258) — Same as #14778014

29549895. Isabel le Bigod (c1212–1250) — Same as #14778015

29549896. Gilbert de Clare (1180–1230) — Same as #14745656

29549897. Isabel Marshal (1200–1240) — Same as #14745657

29549898. John de Lacy (c1192–1240) — Same as #14745658

29549899. Margaret de Quincy (c1206–1266) — Same as #14745659

29549900. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

29549901. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

29549902. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

29549903. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

29550122. Roger de Somery (–c1273) — Same as #7372804

29550123. Nichole d'Aubeney  — Same as #7895891

29550128. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

29550129. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

29550130. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

29550131. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

29550132. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

29550133. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

29550134. William de Fiennes  — Same as #3686862

29550135. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

29550136. Gilbert de Clare (1180–1230) — Same as #14745656

29550137. Isabel Marshal (1200–1240) — Same as #14745657

29550138. John de Lacy (c1192–1240) — Same as #14745658

29550139. Margaret de Quincy (c1206–1266) — Same as #14745659

29550140. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

29550141. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

29550142. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

29550143. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

29550184. Roger de Mainwaring 

29550206. William de Beauchamp (c1185–c1260) — Same as #16530978

29550207. Ida Longespee  — Same as #16530979

29550376. Roger de Huntingfield (–c1257)

29550377. Joan de Hobrugg (–c1297)

29550378. John de Grey 

29550379. Emma de Glanville 

29550382. Gilbert de Greinville 

29550556. Roger FitzReinfrid 

29550558. William II de Lancaster 

29550559. Hawise de Stuteville 

29552648. William de Ferrers (c1140–c1190) — Same as #7372936

29552649. Sybil de Braose (c1157–c1228) — Same as #7372937

29552650. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

29552651. Bertrade de Montfort (c1156–c1227) — Same as #7372939

29552652. Saher IV de Quincy (c1155–1219) — Same as #7372940

29552653. Margaret de Beaumont  — Same as #7372941

29552654. Alan of Galloway (c1175–1234) — Same as #7372942

29552655. Helen de I'Isle  — Same as #7372943

29552656. Geoffrey of Porthoët (–c1141) — Same as #7372944

29552657. Hawise -----  — Same as #7372945

29552668. Reginald de Braiose (–c1228) — Same as #7372956

29552670. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

29552671. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

29553172. Ralph Basset (–1265) — Same as #7372820

29553173. Margaret de Somery (–c1293) — Same as #7372821

29553176. James de Audley (c1220–c1272) — Same as #1843428

29553177. Ela Longespee (–c1299) — Same as #1843429

29553178. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

29553179. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

29553180. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

29553181. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

29553182. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

29553183. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

29553204. Thomas de Mainwaring (–c1277) — Same as #14775092

29553206. Peter de Arderne (–c1292) — Same as #14775094

29553207. Margery -----  — Same as #14775095

29553214. Thomas FitzOtto  — Same as #14775102

29553215. Beatrice de Beauchamp  — Same as #8265489

29553300. William de Huntingfield (1237–c1290) — Same as #14775188

29553301. Emma de Grey (–c1264) — Same as #14775189

29553302. John d'Engaine  — Same as #14775190

29553303. Joan de Greinville  — Same as #14775191

29553390. Gilbert FitzRoger  — Same as #14775278

29553391. Hawise de Lancaster  — Same as #14775279

29556000. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

29556001. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

29556004. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

29556005. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

29556006. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

29556007. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

29556008. Philip II Auguste, King of France (1165–1223) — Same as #29495072

29556009. Isabella of Hainault (1170–1190) — Same as #29495073

29556010. Alfonso VIII of Castile (1155–1214) — Same as #29495074

29556011. Eleanor of England (1162–1214) — Same as #29495075

29556026. William Mauduit (–1257) — Same as #7387394

29556027. Alice de Newburgh  — Same as #7387395

29556028. Geoffrey FitzPiers (c1162–1213) — Same as #29497626

29556029. Aveline de Clare (–c1225)

29556030. Hugh le Bigod (c1182–c1225)

29556031. Maud Marshal (c1192–1248)

29556064. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

29556065. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

29556068. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

29556069. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

29556070. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

29556071. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

29556072. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

29556073. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

29556074. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

29556075. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

29556076. Henry II, Duke of Brabant (1207–1248)

29556077. Marie of Hohenstaufen (1201–1235)

29825152. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

29825153. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

29825154. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

29825155. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

29825160. Louis IX, King of France (1214–1270) — Same as #7373768

29825161. Margaret Berenger (c1221–1295) — Same as #7373769

29825162. James I, King of Aragon (1207–1276) — Same as #7373770

29825163. Yolanda of Hungary (–1251) — Same as #7373771

29825166. Robert I of Artois (1216–1250) — Same as #7373774

29825167. Matilda of Brabant  — Same as #7373775

29825232. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

29825233. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

29825234. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

29825235. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

29825236. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

29825237. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

29825238. Henry II of Brabant  — Same as #14747550

29825239. Marie of Hohenstaufen  — Same as #14747551

29825244. William de Beauchamp (–c1269) — Same as #3693696

29825245. Isabel Mauduit  — Same as #3693697

29825246. John FitzGeoffrey (–1258) — Same as #14778014

29825247. Isabel le Bigod (c1212–1250) — Same as #14778015

29825248. Humphrey de Bohun (c1208–1275) — Same as #7374406

29825249. Maud of Eu (c1210–1241) — Same as #7374407

29825250. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

29825251. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

29825256. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

29825257. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

29825258. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

29825259. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

29825272. Gilbert de Clare (1180–1230) — Same as #14745656

29825273. Isabel Marshal (1200–1240) — Same as #14745657

29825274. John de Lacy (c1192–1240) — Same as #14745658

29825275. Margaret de Quincy (c1206–1266) — Same as #14745659

29825276. Maurice FitzGerald (1194–1257) — Same as #14748892

29825277. Juliana -----  — Same as #14748893

29825278. Gerald de Prendergast (–1251) — Same as #14748894

30055828. William de Camville 

30055829. Iseuda ----- 

30076450. Thomas de Valoines  — Same as #3690386

30076454. Walter FitzRobert (–c1258) — Same as #3690390

30076455. Ida Longespee  — Same as #3690391

30076548. Roger FitzJohn (–c1249) — Same as #3686852

30076549. Isabel -----  — Same as #3686853

30076550. Alan la Zouche (c1217–1270) — Same as #3686854

30076551. Ellen de Quincy (–c1296) — Same as #3686855

30076552. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

30076553. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

30076554. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

30076555. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

30076556. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

30076557. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

30076558. William de Fiennes  — Same as #3686862

30076559. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

30076576. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

30076577. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

30076578. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

30076579. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

30076580. Philip III, King of France (1245–1285) — Same as #3686884

30076581. Isabella of Aragon (1247–1271) — Same as #3686885

30076582. Henry I of Navarre (c1244–1274) — Same as #3686886

30076583. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

30076720. Henry de Beaumont (–1340)

30076721. Alice Comyn 

30076722. Henry Plantagenet (c1281–1345) — Same as #1847250

30076723. Maud de Chaworth (1282–c1322) — Same as #1847251

30076808. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

30076809. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

30076810. Robert I of Artois (1216–1250) — Same as #7373774

30076811. Matilda of Brabant  — Same as #7373775

30076814. William de Beauchamp (c1237–c1298) — Same as #7389006

30076815. Maud FitzJohn (–1301) — Same as #7389007

30076820. Roger FitzJohn (–c1249) — Same as #3686852

30076821. Isabel -----  — Same as #3686853

30076822. Alan la Zouche (c1217–1270) — Same as #3686854

30076823. Ellen de Quincy (–c1296) — Same as #3686855

30076824. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

30076825. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

30076826. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

30076827. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

30076828. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

30076829. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

30076830. William de Fiennes  — Same as #3686862

30076831. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

30076832. Edmund Mortimer (1251–1304) — Same as #1843430

30076833. Margaret de Fiennes (c1269–1333) — Same as #1843431

30076834. Piers (Peter) de Geneville 

30076835. Jeanne of Lusignan 

30076836. Gunselm de Badlesmere  — Same as #3687220

30076838. Thomas de Clare (c1245–1287) — Same as #3687222

30076839. Juliana FitzMaurice (c1263–1300) — Same as #3687223

30076840. Simon de Montagu (–1316)

30076841. Hawise de Saint Amand 

30076842. Peter de Montfort 

30076843. Maud de la Mare 

30076846. John de Tregoz 

30076848. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

30076849. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

30076850. Philip IV of France (c1268–1314) — Same as #1843442

30076851. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305) — Same as #1843443

30076868. Roger FitzJohn (–c1249) — Same as #3686852

30076869. Isabel -----  — Same as #3686853

30076870. Alan la Zouche (c1217–1270) — Same as #3686854

30076871. Ellen de Quincy (–c1296) — Same as #3686855

30076872. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

30076873. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

30076874. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

30076875. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

30076876. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

30076877. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

30076878. William de Fiennes  — Same as #3686862

30076879. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

30076896. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

30076897. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

30076898. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

30076899. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

30076900. Philip III, King of France (1245–1285) — Same as #3686884

30076901. Isabella of Aragon (1247–1271) — Same as #3686885

30076902. Henry I of Navarre (c1244–1274) — Same as #3686886

30076903. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

30253608. William de Hastings  — Same as #14748816

30253609. Margaret Bigod  — Same as #14748817

30253610. David of Huntingdon (c1144–1219) — Same as #14748818

30253611. Maud of Chester (c1171–1233) — Same as #14748819

30253612. William de Cantilupe  — Same as #3686476

30253614. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

30253615. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

30253624. Thomas de Grelle 

30253630. John de Baliol (–1268)

30253631. Dervorguilla of Galloway (c1210–1290)

30255116. Henry de Bohun (c1176–1220) — Same as #14748812

30255117. Maud de Mandeville (–1236) — Same as #14748813

30255118. Raoul de Lusignan (c1163–c1218) — Same as #14748814

30255119. Alice de Eu (c1191–1246) — Same as #14748815

30255120. William de Hastings  — Same as #14748816

30255121. Margaret Bigod  — Same as #14748817

30255122. David of Huntingdon (c1144–1219) — Same as #14748818

30255123. Maud of Chester (c1171–1233) — Same as #14748819

30255124. William de Cantilupe  — Same as #3686476

30255126. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

30255127. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

30255166. Walter FitzRobert (–c1258) — Same as #3690390

30255167. Ida Longespee  — Same as #3690391

31572226. William Mauduit (–1257) — Same as #7387394

31572227. Alice de Newburgh  — Same as #7387395

31572230. Humphrey de Bohun (c1208–1275) — Same as #7374406

31572231. Maud of Eu (c1210–1241) — Same as #7374407

31583304. Alan la Zouche (c1217–1270) — Same as #3686854

31583305. Ellen de Quincy (–c1296) — Same as #3686855

31583306. Stephen Longespee (c1216–c1260)

31583307. Emmeline de Ridelisford 

31583560. John de Somery  — Same as #29491216

31583561. Hawise Paynell (–c1194) — Same as #29491217

31583562. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

31583563. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

31583564. William d'Aubeney (–1193)

31583565. Maud de St. Hilary (c1132–1193)

31583566. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

31583567. Bertrade de Montfort (c1156–c1227) — Same as #7372939

33049152. Simon Bigod (–c1242)

33049153. Maud de Felbrigge 

33049526. Peter II de Brus  — Same as #7387638

33049527. Hawise de Lancaster  — Same as #7387639

33049574. Humphrey de Bohun (c1208–1275) — Same as #7374406

33049575. Maud of Eu (c1210–1241) — Same as #7374407

33049576. Henry de Hastings (–c1250) — Same as #7374408

33049577. Ada of Huntingdon  — Same as #7374409

33049578. William de Cantilupe (–1254) — Same as #1843238

33049579. Eve de Braiose (c1230–c1255) — Same as #1843239

33049580. Hugh X de Lusignan  — Same as #7374412

33049581. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

33049598. William de Oddingseles (–1295) — Same as #1845194

33049599. Ela FitzWalter  — Same as #1845195

33061956. Simon de Beauchamp 

33061957. Isabella ----- 

33061958. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

33061959. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

33062532. William de Beauchamp (–c1269) — Same as #3693696

33062533. Isabel Mauduit  — Same as #3693697

33062534. John FitzGeoffrey (–1258) — Same as #14778014

33062535. Isabel le Bigod (c1212–1250) — Same as #14778015

33062600. William de Ros (–c1258) — Same as #7374432

33062601. Lucy FitzPiers  — Same as #7374433

33062602. William de Albini (d'Aubigny) (–c1285) — Same as #7374434

33062603. Albreda de Biseth  — Same as #7374435

33062616. Gilbert de Clare (1180–1230) — Same as #14745656

33062617. Isabel Marshal (1200–1240) — Same as #14745657

33062618. John de Lacy (c1192–1240) — Same as #14745658

33062619. Margaret de Quincy (c1206–1266) — Same as #14745659

33062620. Maurice FitzGerald (1194–1257) — Same as #14748892

33062621. Juliana -----  — Same as #14748893

33062622. Gerald de Prendergast (–1251) — Same as #14748894

33062628. Reynold de Mohun 

33062629. Isabel Briwere 

33062630. William de Ferrers (c1193–c1254) — Same as #1843234

33062631. Sibyl Marshal (c1201–c1238)

33062640. Alan la Zouche (–c1190) — Same as #3686472

33062641. Alice de Belmeis  — Same as #3686473

33062644. William de Cantilupe  — Same as #3686476

33062646. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

33062647. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

33062664. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

33062665. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

26th Generation

50957444. Robert de Bruce (Brus) (1243–1304)

50957445. Marjorie of Carrick (1256–1292)

50957446. Donald (Dmhnall) I of Mar (–c1302)

50957472. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

50957473. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

50957474. Philip IV of France (c1268–1314) — Same as #1843442

50957475. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305) — Same as #1843443

50957488. Robert de Holland 

50957489. Elizabeth Samlesbury 

50957490. Alan la Zouche (1267–c1314) — Same as #7895826

50957491. Eleanor de Segrave  — Same as #7895827

50957492. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

50957493. Margaret of France (c1279–1317/18) — Same as #3694509

50957494. John Wake 

50957495. Joan de Fiennes 

50957500. Edmund Plantagenet (1244/45–1296) — Same as #3694500

50957501. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

50957502. Patrick de Chaworth (–c1283) — Same as #3694502

50957503. Isabella de Beauchamp (–c1306) — Same as #3694503

51068036. Robert de Bruce (Brus) (1243–1304) — Same as #50957444

51068037. Marjorie of Carrick (1256–1292) — Same as #50957445

51068038. Donald (Dmhnall) I of Mar (–c1302) — Same as #50957446

51068064. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

51068065. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

51068066. Philip IV of France (c1268–1314) — Same as #1843442

51068067. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305) — Same as #1843443

51068080. Robert de Holland  — Same as #50957488

51068081. Elizabeth Samlesbury  — Same as #50957489

51068082. Alan la Zouche (1267–c1314) — Same as #7895826

51068083. Eleanor de Segrave  — Same as #7895827

51068084. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

51068085. Margaret of France (c1279–1317/18) — Same as #3694509

51068086. John Wake  — Same as #50957494

51068087. Joan de Fiennes  — Same as #50957495

51068092. Edmund Plantagenet (1244/45–1296) — Same as #3694500

51068093. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

51068094. Patrick de Chaworth (–c1283) — Same as #3694502

51068095. Isabella de Beauchamp (–c1306) — Same as #3694503

51199108. Robert de Bruce (Brus) (1243–1304) — Same as #50957444

51199109. Marjorie of Carrick (1256–1292) — Same as #50957445

51199110. Donald (Dmhnall) I of Mar (–c1302) — Same as #50957446

51199136. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

51199137. Eleanor of Castile (1241–1290) — Same as #1843441

51199138. Philip IV of France (c1268–1314) — Same as #1843442

51199139. Joan (Jeanne) of Navarre (1273–1305) — Same as #1843443

51199152. Robert de Holland  — Same as #50957488

51199153. Elizabeth Samlesbury  — Same as #50957489

51199154. Alan la Zouche (1267–c1314) — Same as #7895826

51199155. Eleanor de Segrave  — Same as #7895827

51199156. Edward I, King of England (1239–1307) — Same as #1843440

51199157. Margaret of France (c1279–1317/18) — Same as #3694509

51199158. John Wake  — Same as #50957494

51199159. Joan de Fiennes  — Same as #50957495

51199164. Edmund Plantagenet (1244/45–1296) — Same as #3694500

51199165. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

51199166. Patrick de Chaworth (–c1283) — Same as #3694502

51199167. Isabella de Beauchamp (–c1306) — Same as #3694503

58982434. Ralph Paynel (–c1153)

58982438. Walter of Salisbury  — Same as #29491834

58982568. John de Somery  — Same as #29491216

58982569. Hawise Paynell (–c1194) — Same as #29491217

58982570. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

58982571. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

58982572. William d'Aubeney (–1193) — Same as #31583564

58982573. Maud de St. Hilary (c1132–1193) — Same as #31583565

58982574. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

58982575. Bertrade de Montfort (c1156–c1227) — Same as #7372939

58982598. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

58982600. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

58982601. Ida de Tony  — Same as #14747433

58982602. William FitzPatrick (–1196) — Same as #14747434

58982603. Eleonore de Vitre  — Same as #14747435

58982612. Reginald de Braiose (–c1228) — Same as #7372956

58982614. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

58982615. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

58982620. John de Brienne (c1170–1237) — Same as #14747452

58982621. Berenguela of Leon (1204–1237) — Same as #14747453

58982622. Geoffrey VI of Chateaudun  — Same as #14747454

58982624. Roger de Clare (c1116–c1173)

58982625. Maud de St. Hilary (c1132–1193) — Same as #31583565

58982626. William FitzRobert (1116–1183)

58982627. Hawise de Beaumont 

58982628. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

58982629. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

58982630. Richard de Clare (c1130–1176) — Same as #14745918

58982631. Aoife MacMurrough (c1145–c1188) — Same as #14745919

58982636. Saher IV de Quincy (c1155–1219) — Same as #7372940

58982637. Margaret de Beaumont  — Same as #7372941

58982638. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

58982639. Bertrade de Montfort (c1156–c1227) — Same as #7372939

58982640. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

58982641. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

58982644. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

58982645. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

58982646. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

58982647. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

58983494. Roger Mongomery 

58983495. Almodis of La Marche 

58983504. Ranulf de Briquessart (–c1089)

58983505. Margaret Goz 

58983508. Henry I, King of England (c1068–1135)

58983510. Robert FitzHamon (–1107)

58983511. Sibyl de Montgomerie 

58983522. Simon I de St. Liz (–c1111)

58983523. Maud of Northumberland (c1072–c1131)

58983528. Robert de Beaumont (1049–1118)

58983529. Isabel de Vermandois (c1081–1131)

58983530. Ralph de Waer (Gael) (c1042–c1096)

58983532. Ivo de Grantmesnil 

58983533. Filia de Gant 

58983536. Fergus of Galloway (Galweia) (–c1161)

58983537. Elizabeth (Isabel) ----- 

58983538. Waltheof of Dunbar 

58983539. Sigrid ----- (–c1126)

58983540. Hugh de Morville (–1162)

58983541. Beatrice de Beauchamp 

58983542. William I de Lancaster 

58983543. Gundred de Warenne  — Same as #29549581

58983546. Olave of Man and the Isles (–1154)

58983547. Affrica of Galloway 

58983552. Guethenoc of Chateautro-en-Porthoët (–c1020)

58983553. Allarum ----- 

58983672. Glbert FitzRichard de Clare (c1066–c1114/17)

58983673. Adeliza de Clermont-en-Beauvaisis 

58983674. Robert de Beaumont (1049–1118) — Same as #58983528

58983675. Isabel de Vermandois (c1081–1131) — Same as #58983529

58983676. Enna MacMurrough 

58983678. Muitchertach O'Toole 

58983679. Cacht Inion Loigsig O'Morda 

58989632. Richard ----- 

58989633. Jane le Bigod 

58989634. Aubrey de Vere II (c1080/90–1141)

58989635. Alice FitzRichard de Clare (–c1163)

58989680. Saher I de Quincy (–c1145) — Same as #29491760

58989681. Maud de St. Liz (c1092–c1158) — Same as #29491761

58989684. Robert de Beaumont (1104–1168) — Same as #29491764

58989685. Amicia de Gael  — Same as #29491765

58989686. Hugh de Grantmesnil  — Same as #29491766

58989688. Uhtred of Galloway (c1120–1174) — Same as #29491768

58989689. Gunnild of Dunbar  — Same as #29491769

58989690. Richard de Morville (–1189) — Same as #29491770

58989691. Avice of Lancaster (–c1189) — Same as #29491771

58989692. Somerled I'Isle (–c1164) — Same as #29491772

58989693. Ragnhildis of Man and the Isles  — Same as #29491773

58989720. Ranulf III le Meschin (–1129) — Same as #29491752

58989721. Lucy of Bolingbroke (–c1138) — Same as #29491753

58989722. Robert of Gloucester (c1090–1147) — Same as #29491754

58989723. Mabel FitzHamon (c1090–1157) — Same as #29491755

58989730. Henry I, King of England (c1068–1135) — Same as #58983508

58989731. Maud of Scotland (c1079–1118)

58989732. Roger de Tony 

58989733. Ida of Hainault 

58989736. Walter of Salisbury 

58989737. Sibilla de Chaworth 

58989738. William Talvas III (c1095–1172)

58989739. Alice of Burgundy (c1080–1141)

58989786. Walter of Salisbury  — Same as #29491834

58989788. Gilbert FitzGilbert de Clare (c1100–1147/48) — Same as #29491836

58989789. Isabel de Beaumont (c1102–c1172) — Same as #29491837

58989790. Dermot MacMurrough (1110–1171) — Same as #29491838

58989791. Mor O'Toole (c1114–1191) — Same as #29491839

58989814. Alfonso VIII of Castile (1155–1214) — Same as #29495074

58989815. Eleanor of England (1162–1214) — Same as #29495075

58990082. Henry I, King of England (c1068–1135) — Same as #58983508

58990083. Maud of Scotland (c1079–1118) — Same as #58989731

58990144. Louis VII, King of France (c1119–1180)

58990145. Adèle of Champagne (c1140–1206)

58990146. Baldwin V of Hainault (1150–1195)

58990147. Margaret of Flanders (–1194)

58990150. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

58990151. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

58990164. William VII de Montpellier (c1130–c1172)

58990165. Matilda of Burgundy (c1130–1172)

58990166. Alexius Comnenus (c1136–c1183)

58990167. Maria Dukas 

58990192. Louis VII, King of France (c1119–1180) — Same as #58990144

58990193. Adèle of Champagne (c1140–1206) — Same as #58990145

58990194. Baldwin V of Hainault (1150–1195) — Same as #58990146

58990195. Margaret of Flanders (–1194) — Same as #58990147

58990198. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

58990199. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

58995248. Humphrey III de Bohun 

58995249. Margaret of Hereford (c1122–c1146)

58995250. Henry of Huntingdon (c1114–1152) — Same as #29497636

58995251. Ada de Warenne (c1120–c1178) — Same as #29497637

58995252. Piers de Lutegareshale 

58995253. Maud de Mandeville 

58995254. William de Say 

58995262. Hamelin de Warenne (c1129–c1202)

58995263. Isabel de Warenne (c1130–c1203)

58995270. Ralph de Tony  — Same as #29494866

58995271. Margaret of Leicester  — Same as #29494867

58995272. David I, King of Scotland (c1080–1153)

58995273. Maud of Northumberland (c1072–c1131) — Same as #58983523

58995274. William de Warenne (–c1138)

58995275. Isabel de Vermandois (c1081–1131) — Same as #58983529

58995276. Ranulf de Gernons (c1105–1153) — Same as #14745876

58995277. Maud of Gloucester (–1189) — Same as #14745877

58995278. Simon III de Montfort  — Same as #14745878

58995279. Maud -----  — Same as #14745879

58995292. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

58995293. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

58995294. Richard de Clare (c1130–1176) — Same as #14745918

58995295. Aoife MacMurrough (c1145–c1188) — Same as #14745919

58995448. Walter FitzRobert (–c1198) — Same as #14761560

58995449. Maud de Lucy (–c1140) — Same as #14761561

58995452. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

58995453. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

58995456. Robert de Ros 

58995457. Sybil de Valoines 

58995458. William Trusbut 

58995460. Henry of Huntingdon (c1114–1152) — Same as #29497636

58995461. Ada de Warenne (c1120–c1178) — Same as #29497637

58995462. Richard Avenal 

58995472. William de Albini (d'Aubigny) (–c1148)

58995473. Cecily Bigod 

58995474. Robert FitzRichard (–c1134) — Same as #29523120

58995475. Maud de St. Liz (c1092–c1158) — Same as #29491761

58995552. Roger de Clare (c1116–c1173) — Same as #58982624

58995553. Maud de St. Hilary (c1132–1193) — Same as #31583565

58995554. William FitzRobert (1116–1183) — Same as #58982626

58995555. Hawise de Beaumont  — Same as #58982627

58995556. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

58995557. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

58995558. Richard de Clare (c1130–1176) — Same as #14745918

58995559. Aoife MacMurrough (c1145–c1188) — Same as #14745919

58995564. Saher IV de Quincy (c1155–1219) — Same as #7372940

58995565. Margaret de Beaumont  — Same as #7372941

58995566. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

58995567. Bertrade de Montfort (c1156–c1227) — Same as #7372939

58995568. Maurice FitzGerald (c1100–1176)

58995569. Alice de Montgomery 

58995570. Robert de Bermingham 

58995624. John de Somery  — Same as #29491216

58995625. Hawise Paynell (–c1194) — Same as #29491217

58995626. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

58995627. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

58995628. William d'Aubeney (–1193) — Same as #31583564

58995629. Maud de St. Hilary (c1132–1193) — Same as #31583565

58995630. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

58995631. Bertrade de Montfort (c1156–c1227) — Same as #7372939

58995654. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

58995656. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

58995657. Ida de Tony  — Same as #14747433

58995658. William FitzPatrick (–1196) — Same as #14747434

58995659. Eleonore de Vitre  — Same as #14747435

58995668. Reginald de Braiose (–c1228) — Same as #7372956

58995670. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

58995671. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

58995676. John de Brienne (c1170–1237) — Same as #14747452

58995677. Berenguela of Leon (1204–1237) — Same as #14747453

58995678. Geoffrey VI of Chateaudun  — Same as #14747454

58995680. Roger de Clare (c1116–c1173) — Same as #58982624

58995681. Maud de St. Hilary (c1132–1193) — Same as #31583565

58995682. William FitzRobert (1116–1183) — Same as #58982626

58995683. Hawise de Beaumont  — Same as #58982627

58995684. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

58995685. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

58995686. Richard de Clare (c1130–1176) — Same as #14745918

58995687. Aoife MacMurrough (c1145–c1188) — Same as #14745919

58995692. Saher IV de Quincy (c1155–1219) — Same as #7372940

58995693. Margaret de Beaumont  — Same as #7372941

58995694. Hugh de Kevelioc (c1141–1181) — Same as #7372938

58995695. Bertrade de Montfort (c1156–c1227) — Same as #7372939

58995696. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

58995697. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

58995700. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

58995701. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

58995702. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

58995703. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

58996800. Richard -----  — Same as #58989632

58996801. Jane le Bigod  — Same as #58989633

58996802. Aubrey de Vere II (c1080/90–1141) — Same as #58989634

58996803. Alice FitzRichard de Clare (–c1163) — Same as #58989635

58996848. Saher I de Quincy (–c1145) — Same as #29491760

58996849. Maud de St. Liz (c1092–c1158) — Same as #29491761

58996852. Robert de Beaumont (1104–1168) — Same as #29491764

58996853. Amicia de Gael  — Same as #29491765

58996854. Hugh de Grantmesnil  — Same as #29491766

58996856. Uhtred of Galloway (c1120–1174) — Same as #29491768

58996857. Gunnild of Dunbar  — Same as #29491769

58996858. Richard de Morville (–1189) — Same as #29491770

58996859. Avice of Lancaster (–c1189) — Same as #29491771

58996860. Somerled I'Isle (–c1164) — Same as #29491772

58996861. Ragnhildis of Man and the Isles  — Same as #29491773

58996888. Ranulf III le Meschin (–1129) — Same as #29491752

58996889. Lucy of Bolingbroke (–c1138) — Same as #29491753

58996890. Robert of Gloucester (c1090–1147) — Same as #29491754

58996891. Mabel FitzHamon (c1090–1157) — Same as #29491755

58996898. Henry I, King of England (c1068–1135) — Same as #58983508

58996899. Maud of Scotland (c1079–1118) — Same as #58989731

58996900. Roger de Tony  — Same as #58989732

58996901. Ida of Hainault  — Same as #58989733

58996904. Walter of Salisbury  — Same as #58989736

58996905. Sibilla de Chaworth  — Same as #58989737

58996906. William Talvas III (c1095–1172) — Same as #58989738

58996907. Alice of Burgundy (c1080–1141) — Same as #58989739

58996954. Walter of Salisbury  — Same as #29491834

58996956. Gilbert FitzGilbert de Clare (c1100–1147/48) — Same as #29491836

58996957. Isabel de Beaumont (c1102–c1172) — Same as #29491837

58996958. Dermot MacMurrough (1110–1171) — Same as #29491838

58996959. Mor O'Toole (c1114–1191) — Same as #29491839

58996982. Alfonso VIII of Castile (1155–1214) — Same as #29495074

58996983. Eleanor of England (1162–1214) — Same as #29495075

58997250. Henry I, King of England (c1068–1135) — Same as #58983508

58997251. Maud of Scotland (c1079–1118) — Same as #58989731

58997312. Louis VII, King of France (c1119–1180) — Same as #58990144

58997313. Adèle of Champagne (c1140–1206) — Same as #58990145

58997314. Baldwin V of Hainault (1150–1195) — Same as #58990146

58997315. Margaret of Flanders (–1194) — Same as #58990147

58997318. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

58997319. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

58997332. William VII de Montpellier (c1130–c1172) — Same as #58990164

58997333. Matilda of Burgundy (c1130–1172) — Same as #58990165

58997334. Alexius Comnenus (c1136–c1183) — Same as #58990166

58997335. Maria Dukas  — Same as #58990167

58997360. Louis VII, King of France (c1119–1180) — Same as #58990144

58997361. Adèle of Champagne (c1140–1206) — Same as #58990145

58997362. Baldwin V of Hainault (1150–1195) — Same as #58990146

58997363. Margaret of Flanders (–1194) — Same as #58990147

58997366. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

58997367. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

59046240. Richard FitzGilbert (c1030–1091)

59046241. Rohese Giffard (c1034–)

59046242. Simon I de St. Liz (–c1111) — Same as #58983522

59046243. Maud of Northumberland (c1072–c1131) — Same as #58983523

59046256. Geoffrey Plantagenet (1113–1151) — Same as #29494864

59046257. Maud of England (c1102–1167) — Same as #29494865

59046258. Ralph de Tony  — Same as #29494866

59046259. Margaret of Leicester  — Same as #29494867

59046260. Patrick of Salisbury (c1122–c1168) — Same as #29494868

59046261. Ela Talvas  — Same as #29494869

59046262. Robert III de Vitre  — Same as #29494870

59046272. Robert Marmion (–1143)

59046273. Miliscent of Rethel 

59046274. Gervais, Count of Rethel 

59046275. Elizabeth of Namur 

59046288. Geoffrey Plantagenet (1113–1151) — Same as #29494864

59046289. Maud of England (c1102–1167) — Same as #29494865

59099160. Henry de Newburgh 

59099162. William de Warenne (–c1138) — Same as #58995274

59099163. Isabel de Vermandois (c1081–1131) — Same as #58983529

59099184. Humphrey III de Bohun  — Same as #58995248

59099185. Margaret of Hereford (c1122–c1146) — Same as #58995249

59099186. Henry of Huntingdon (c1114–1152) — Same as #29497636

59099187. Ada de Warenne (c1120–c1178) — Same as #29497637

59099188. Piers de Lutegareshale  — Same as #58995252

59099189. Maud de Mandeville  — Same as #58995253

59099190. William de Say  — Same as #58995254

59099198. Hamelin de Warenne (c1129–c1202) — Same as #58995262

59099199. Isabel de Warenne (c1130–c1203) — Same as #58995263

59099732. Ralph de Somery (–c1210) — Same as #14745608

59099733. Margaret Marshal  — Same as #14745609

59099734. William d'Aubeney (–1220/21) — Same as #15791782

59099735. Mabel of Chester  — Same as #15791783

59099746. Ralph de Mainwaring  — Same as #7373714

59099747. Amice de Chester  — Same as #7373715

59099748. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

59099749. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

59099754. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

59099755. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

59099758. Jean de Brienne (c1230–c1296) — Same as #7373726

59099759. Jeanne de Chateaudun  — Same as #7373727

59099760. Richard de Clare (c1153–1218) — Same as #29491312

59099761. Amice FitzWilliam (–1220) — Same as #29491313

59099762. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

59099763. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

59099764. Roger de Lacy (1170–1211) — Same as #29491316

59099765. Maud (Matilda) de Clere  — Same as #29491317

59099766. Robert II de Quincy (–c1217) — Same as #29491318

59099767. Hawise of Chester (1180–c1243) — Same as #29491319

59099768. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

59099769. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

59099770. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

59099771. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

59099786. William Mauduit (–1257) — Same as #7387394

59099787. Alice de Newburgh  — Same as #7387395

59099788. Geoffrey FitzPiers (c1162–1213) — Same as #29497626

59099789. Aveline de Clare (–c1225) — Same as #29556029

59099790. Hugh le Bigod (c1182–c1225) — Same as #29556030

59099791. Maud Marshal (c1192–1248) — Same as #29556031

59099792. Richard de Clare (c1153–1218) — Same as #29491312

59099793. Amice FitzWilliam (–1220) — Same as #29491313

59099794. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

59099795. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

59099796. Roger de Lacy (1170–1211) — Same as #29491316

59099797. Maud (Matilda) de Clere  — Same as #29491317

59099798. Robert II de Quincy (–c1217) — Same as #29491318

59099799. Hawise of Chester (1180–c1243) — Same as #29491319

59099800. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

59099801. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

59099802. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

59099803. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

59100244. Ralph de Somery (–c1210) — Same as #14745608

59100245. Margaret Marshal  — Same as #14745609

59100246. William d'Aubeney (–1220/21) — Same as #15791782

59100247. Mabel of Chester  — Same as #15791783

59100258. Ralph de Mainwaring  — Same as #7373714

59100259. Amice de Chester  — Same as #7373715

59100260. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

59100261. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

59100266. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

59100267. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

59100270. Jean de Brienne (c1230–c1296) — Same as #7373726

59100271. Jeanne de Chateaudun  — Same as #7373727

59100272. Richard de Clare (c1153–1218) — Same as #29491312

59100273. Amice FitzWilliam (–1220) — Same as #29491313

59100274. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

59100275. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

59100276. Roger de Lacy (1170–1211) — Same as #29491316

59100277. Maud (Matilda) de Clere  — Same as #29491317

59100278. Robert II de Quincy (–c1217) — Same as #29491318

59100279. Hawise of Chester (1180–c1243) — Same as #29491319

59100280. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

59100281. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

59100282. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

59100283. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

59100368. Ralph de Mainwaring  — Same as #7373714

59100369. Amice de Chester  — Same as #7373715

59100412. Simon de Beauchamp  — Same as #33061956

59100413. Isabella -----  — Same as #33061957

59100414. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

59100415. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

59100752. William de Huntingfield (c1165–c1220/21)

59100753. Isabel FitzWilliam (–c1207)

59100754. William de Hobrugg 

59100755. Agnes Picot 

59100758. Geoffrey de Glanville 

59101116. William I de Lancaster  — Same as #58983542

59101117. Gundred de Warenne  — Same as #29549581

59105296. Robert de Ferrers (c1090–c1141) — Same as #14745872

59105297. Margaret Peverel (c1114–) — Same as #14745873

59105298. William de Braose (c1135–c1179) — Same as #14745874

59105300. Ranulf de Gernons (c1105–1153) — Same as #14745876

59105301. Maud of Gloucester (–1189) — Same as #14745877

59105302. Simon III de Montfort  — Same as #14745878

59105303. Maud -----  — Same as #14745879

59105304. Robert de Quincy  — Same as #14745880

59105305. Orabel FitzNess  — Same as #14745881

59105306. Robert de Beaumont (–1190/96) — Same as #14745882

59105307. Petronella de Grantmesnil  — Same as #14745883

59105308. Roland of Galloway (–1200) — Same as #14745884

59105309. Helena (Elena) de Morville (–c1217) — Same as #14745885

59105310. Reginald de I'Isle (–1207) — Same as #14745886

59105311. Fonia of Moray  — Same as #14745887

59105312. Eudon I of Porthoët (–c1091) — Same as #14745888

59105313. Emme of Leon (–c1092) — Same as #14745889

59105340. John FitzGilbert (the Marshal) (c1105–1165) — Same as #14745916

59105341. Sybilla of Salisbury  — Same as #14745917

59105342. Richard de Clare (c1130–1176) — Same as #14745918

59105343. Aoife MacMurrough (c1145–c1188) — Same as #14745919

59106346. Roger de Somery (–c1273) — Same as #7372804

59106347. Nichole d'Aubeney  — Same as #7895891

59106352. Henry de Audley (c1175–c1246) — Same as #3686856

59106353. Bertrade de Mainwaring (–c1249) — Same as #3686857

59106354. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

59106355. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

59106356. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

59106357. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

59106358. William de Fiennes  — Same as #3686862

59106359. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

59106360. Gilbert de Clare (1180–1230) — Same as #14745656

59106361. Isabel Marshal (1200–1240) — Same as #14745657

59106362. John de Lacy (c1192–1240) — Same as #14745658

59106363. Margaret de Quincy (c1206–1266) — Same as #14745659

59106364. Henry III, King of England (1207–1272) — Same as #3686880

59106365. Eleanor of Provence (c1217–1291) — Same as #3686881

59106366. Ferdinand III, King of Castile  — Same as #3686882

59106367. Joanna of Ponthieu  — Same as #3686883

59106408. Roger de Mainwaring  — Same as #29550184

59106430. William de Beauchamp (c1185–c1260) — Same as #16530978

59106431. Ida Longespee  — Same as #16530979

59106600. Roger de Huntingfield (–c1257) — Same as #29550376

59106601. Joan de Hobrugg (–c1297) — Same as #29550377

59106602. John de Grey  — Same as #29550378

59106603. Emma de Glanville  — Same as #29550379

59106606. Gilbert de Greinville  — Same as #29550382

59106780. Roger FitzReinfrid  — Same as #29550556

59106782. William II de Lancaster  — Same as #29550558

59106783. Hawise de Stuteville  — Same as #29550559

59112000. Geoffrey Plantagenet (1113–1151) — Same as #29494864

59112001. Maud of England (c1102–1167) — Same as #29494865

59112016. Louis VII, King of France (c1119–1180) — Same as #58990144

59112017. Adèle of Champagne (c1140–1206) — Same as #58990145

59112018. Baldwin V of Hainault (1150–1195) — Same as #58990146

59112019. Margaret of Flanders (–1194) — Same as #58990147

59112022. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

59112023. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

59112054. Waleran de Newburgh (–c1205) — Same as #14774790

59112055. Alice de Harcourt  — Same as #14774791

59112056. Piers de Lutegareshale  — Same as #58995252

59112057. Maud de Mandeville  — Same as #58995253

59112058. Roger de Clare (c1116–c1173) — Same as #58982624

59112059. Maud de St. Hilary (c1132–1193) — Same as #31583565

59112060. Roger le Bigod (c1147–c1221) — Same as #29497634

59112061. Ida de Tony  — Same as #14747433

59112062. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

59112063. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

59112128. Geoffrey Plantagenet (1113–1151) — Same as #29494864

59112129. Maud of England (c1102–1167) — Same as #29494865

59112144. Philip II Auguste, King of France (1165–1223) — Same as #29495072

59112145. Isabella of Hainault (1170–1190) — Same as #29495073

59112146. Alfonso VIII of Castile (1155–1214) — Same as #29495074

59112147. Eleanor of England (1162–1214) — Same as #29495075

59112148. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

59112149. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

59112150. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

59112151. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

59112152. Henry I, Duke of Brabant (c1165–1235)

59112153. Mathilde of Boulogne (c1170–c1210)

59650304. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

59650305. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

59650308. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

59650309. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

59650310. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

59650311. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

59650320. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

59650321. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

59650322. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

59650323. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

59650324. Pedro II, King of Aragon (c1176–1213) — Same as #14747540

59650325. Maria of Montpellier (c1182–c1218) — Same as #14747541

59650326. Andrew II, King of Hungary (c1216–c1251) — Same as #14747542

59650332. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

59650333. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

59650334. Henry II of Brabant  — Same as #14747550

59650335. Marie of Hohenstaufen  — Same as #14747551

59650464. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

59650465. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

59650468. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

59650469. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

59650470. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

59650471. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

59650472. Philip II Auguste, King of France (1165–1223) — Same as #29495072

59650473. Isabella of Hainault (1170–1190) — Same as #29495073

59650474. Alfonso VIII of Castile (1155–1214) — Same as #29495074

59650475. Eleanor of England (1162–1214) — Same as #29495075

59650490. William Mauduit (–1257) — Same as #7387394

59650491. Alice de Newburgh  — Same as #7387395

59650492. Geoffrey FitzPiers (c1162–1213) — Same as #29497626

59650493. Aveline de Clare (–c1225) — Same as #29556029

59650494. Hugh le Bigod (c1182–c1225) — Same as #29556030

59650495. Maud Marshal (c1192–1248) — Same as #29556031

59650496. Henry de Bohun (c1176–1220) — Same as #14748812

59650497. Maud de Mandeville (–1236) — Same as #14748813

59650498. Raoul de Lusignan (c1163–c1218) — Same as #14748814

59650499. Alice de Eu (c1191–1246) — Same as #14748815

59650500. Reginald de Braiose (–c1228) — Same as #7372956

59650502. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

59650503. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

59650512. Henry II, King of England (1133–1189) — Same as #14747432

59650513. Eleanor of Aquitaine (c1122–c1202) — Same as #14747521

59650516. Alfonso II of Provence  — Same as #14747524

59650517. Garsenda of Sabran  — Same as #14747525

59650518. Thomas I of Savoy  — Same as #14747526

59650519. Marguerite of Geneva  — Same as #14747527

59650544. Richard de Clare (c1153–1218) — Same as #29491312

59650545. Amice FitzWilliam (–1220) — Same as #29491313

59650546. William Marshal (c1147–1219) — Same as #7372958

59650547. Isabel de Clare (c1172–c1220) — Same as #7372959

59650548. Roger de Lacy (1170–1211) — Same as #29491316

59650549. Maud (Matilda) de Clere  — Same as #29491317

59650550. Robert II de Quincy (–c1217) — Same as #29491318

59650551. Hawise of Chester (1180–c1243) — Same as #29491319

59650552. Gerald FitzMaurice (c1150–1204) — Same as #29497784

59650553. Eve de Bermingham  — Same as #29497785

60111656. William de Camville 

60111657. Auberée de Marmion 

60152908. Robert FitzWalter (–1234) — Same as #7380780

60152909. Rohese -----  — Same as #7380781

60152910. William Longespee (c1200–1250) — Same as #3686858

60152911. Idoine de Camville (–c1252) — Same as #3686859

60153096. John FitzRobert (–c1240) — Same as #7373704

60153097. Ada de Baliol (–1251) — Same as #7373705

60153100. Roger la Zouche  — Same as #7373708

60153101. Margaret Biset  — Same as #7373709

60153102. Roger de Quincy (c1195–1264) — Same as #3686470

60153103. Helen of Galloway (c1208–c1245) — Same as #3686471

60153106. Ralph de Mainwaring  — Same as #7373714

60153107. Amice de Chester  — Same as #7373715

60153108. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

60153109. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

60153114. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

60153115. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

60153118. Jean de Brienne (c1230–c1296) — Same as #7373726

60153119. Jeanne de Chateaudun  — Same as #7373727

60153152. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

60153153. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

60153154. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

60153155. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

60153160. Louis IX, King of France (1214–1270) — Same as #7373768

60153161. Margaret Berenger (c1221–1295) — Same as #7373769

60153162. James I, King of Aragon (1207–1276) — Same as #7373770

60153163. Yolanda of Hungary (–1251) — Same as #7373771

60153166. Robert I of Artois (1216–1250) — Same as #7373774

60153167. Matilda of Brabant  — Same as #7373775

60153440. Louis of Acre (c1235–1263)

60153441. Agnes de Beaumont 

60153442. Alexander Comyn 

60153443. Joan le Latimer 

60153444. Edmund Plantagenet (1244/45–1296) — Same as #3694500

60153445. Blanche of Artois (1248–1302) — Same as #3686887

60153446. Patrick de Chaworth (–c1283) — Same as #3694502

60153447. Isabella de Beauchamp (–c1306) — Same as #3694503

60153616. John, King of England (1165–1216) — Same as #7373760

60153617. Isabelle of Angouleme (c1188–1246) — Same as #7373761

60153618. Ramon Berenguer IV of Provence (1195–1245) — Same as #7373762

60153619. Beatrice of Savoy (1205–1267) — Same as #7373763

60153620. Louis VIII, King of France (1187–1226) — Same as #14747536

60153621. Blanche of Castile (1188–1252) — Same as #14747537

60153622. Henry II of Brabant  — Same as #14747550

60153623. Marie of Hohenstaufen  — Same as #14747551

60153628. William de Beauchamp (–c1269) — Same as #3693696

60153629. Isabel Mauduit  — Same as #3693697

60153630. John FitzGeoffrey (–1258) — Same as #14778014

60153631. Isabel le Bigod (c1212–1250) — Same as #14778015

60153640. John FitzRobert (–c1240) — Same as #7373704

60153641. Ada de Baliol (–1251) — Same as #7373705

60153644. Roger la Zouche  — Same as #7373708

60153645. Margaret Biset  — Same as #7373709

60153646. Roger de Quincy (c1195–1264) — Same as #3686470

60153647. Helen of Galloway (c1208–c1245) — Same as #3686471

60153650. Ralph de Mainwaring  — Same as #7373714

60153651. Amice de Chester  — Same as #7373715

60153652. William Longespee (c1176–1226) — Same as #7373716

60153653. Ela of Salisbury (1187–1261) — Same as #7373717

60153658. William de Braiose (c1197–1230) — Same as #3686478

60153659. Eva Marshal (c1203–c1246) — Same as #3686479

60153662. Jean de Brienne (c1230–c1296) — Same as #7373726

60153663. Jeanne de Chateaudun  — Same as #7373727

60153664. Roger Mortimer (1231–1282) — Same as #3686860

60153665. Maud de Braose (1224–c1301) — Same as #3686861

60153666. William de Fiennes  — Same as #3686862

60153667. Blanche de Brienne  — Same as #3686863

60153668. Geoffrey de Geneville 

60153676. Richard de Clare (1222–1262) — Same as #7372828

60153677. Maud de Lacy (1223–c1289) — Same as #7372829

60153678. Maurice FitzGerald (1238–c1286) — Same as #7374446

60153679. Maud de Prendergast (1242–c1273) — Same as #7374447

60153680.